Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

Overførsel af indsatte fra lukket fængsel til halvåben afdeling
§ 10

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og overførsel til halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den indsattes behov, kan den indsatte overføres fra lukket fængsel til halvåben afdeling, når betingelserne for overførsel til åbent fængsel ikke er til stede.

Stk. 2 §§ 5-6 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel til halvåben afdeling efter stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for indsatte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 3, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.