14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen Kapitel 1

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen

Kapitel 1

Valg af afsoningsinstitution

§1 Afgørelse om anbringelse i fængsel eller arresthus (valg af afsoningsinstitution) af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 20-23, træffes af et af kriminalforsorgsområderne eller af Direktoratet for Kriminalforsorgen, som modtager underretning af politidirektøren, efter reglerne i iværksættelsesbekendtgørelsen.

§2 Skal en dømt udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder (kortvarig fængselsstraf), og er der efter straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1-3, eller § 21, stk. 4, truffet bestemmelse om, at straffen skal udstås i arresthus, anbringes den dømte som udgangspunkt i et arresthus (Københavns Fængsler) i nærheden af, hvor den pågældende har bopæl eller ophold.

Stk. 2 Er den dømte hjemmehørende på Færøerne, anbringes den pågældende som udgangspunkt i Arresthuset i Tórshavn.

§3 Personer, der er idømt tidsbestemt straf af fængsel i mere end 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 216-236, anbringes indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester, medmindre

  • 1) det på baggrund af de nærmere oplysninger om kriminalitetens karakter eller andre forhold må antages, at der ikke er grundlag for anbringelse i afdelingen, eller

  • 2) den idømte straf udgør fængsel i højst 1 år, kapacitetsmæssige hensyn taler for anbringelse i anden institution og en sådan anbringelse af behandlingsmæssige grunde ikke anses for uhensigtsmæssig.

Stk. 2 Under anbringelse i anden institution efter stk. 1, nr. 2, tilbydes den indsatte visitationssamtale med en behandler fra visitations- og observationsafdelingen, medmindre en sådan samtale allerede er afholdt.

Stk. 3 Er den pågældende idømt straf af fængsel i 30 dage eller mere, dog højst 3 måneder, for de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser, anbringes den pågældende i anden institution. Den pågældende anbringes dog indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen, hvis Kriminalforsorgen Sjælland på grundlag af gennemgang af sagens akter undtagelsesvist finder, at der er et åbenbart behov for en målrettet behandlingsindsats.

§4 Hvis det må anses for ubetænkeligt, og anbringelse i halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den dømtes behov, kan den dømte anbringes i halvåben afdeling, når betingelserne for anbringelse i lukket fængsel er til stede.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for dømte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens 22 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 2, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.

profile photo
Profilside