14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Inden kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om overførsel fra åbent til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 1-2, 1. led, og stk. 3-4, skal den indsatte gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå og have lejlighed til at udtale sig.

•••

Stk. 2 Afgørelsen træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger. Kriminalforsorgsområdet afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger eller foretage afhøring af personale eller indsatte. Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket.

•••

Stk. 3 Afhøringer skal overværes af en af kriminalforsorgsområdets ansatte.

•••

Stk. 4 Der skal gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om,

•••
profile photo
Profilside