14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Anbringelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (Anbringelsesbekendtgørelsen)

Denne konsoliderede version af anbringelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anbringelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 9, stk. 4, og § 10 i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 734 af 25. juni 2014, § 14 i lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 15. september 1986, og § 4, stk. 4, i lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 16. september 1986, som ændret ved lov nr. 389 af 14. juni 1995, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på

Stk. 2 For de midler, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, meddeles tilladelse efter denne bekendtgørelse af Civilstyrelsen.

§2 Almindelige bestemmelser
Midler, som tilhører fonde, skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Stk. 2 Midlerne anbringes i værdipapirer efter reglerne i §§ 5-13, jf. dog stk. 3 og § 3.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2, finder ikke anvendelse, hvis der er truffet anden bestemmelse i fondens vedtægt. Bestemmelsen finder heller ikke anvendelse på renter og andet afkast af fondens aktiver samt arv og gave, som arvelader eller giver har bestemt skal anvendes til uddeling. Midler, der er skænket eller udlagt på skifte, kan forblive i den form, i hvilken de er modtaget.

Stk. 4 Fondsmyndigheden kan tillade, at midlerne anbringes på anden måde.

§3 Kontante midler, der fremkommer ved udtrækning af obligationer, salg af aktiver, afdrag på eller indfrielse af pantebreve eller på lignende måde, skal indsættes på en særskilt bank- eller sparekassekonto (kapitalkonto). Indestående på kontoen anbringes snarest muligt efter reglerne i §§ 5-13 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten.

§4 Bestemmelser i en vedtægt, hvorefter fondens midler skal være anbragt som umyndiges midler, er ikke til hinder for, at midlerne anbringes efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt vedtægten eller stiftelsesdokumentet er oprettet før den 1. oktober 1966.

§5 Anbringelse i værdipapirer
Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2 Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3 Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 6, anbringes i rentebærende erhvervsobligationer, der ved kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, jf. 3. pkt., har opnået en rating svarende til mindst investment grade. Såfremt flere kreditvurderingsbureauer har kreditvurderet samme erhvervsobligation, skal betingelsen i 1. pkt., være opfyldt for så vidt angår samtlige vurderinger. Kreditvurderingsbureauet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer.

Stk. 4 Reglen i § 11, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§6 Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 5, stk. 3, § 8, stk. 2, § 10, stk. 3, og § 12, kan anbringes i

  • 1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

  • 2) udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne,

  • 3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

  • 4) aktier.

§7 Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab. Tilsvarende gælder ved anbringelse i erhvervsobligationer, konvertible obligationer og beviser for garantikapital eller andelskapital udstedt af samme sparekasse henholdsvis andelskasse.

§8 Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. eller andre nationale gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet). Det er en betingelse, at UCITS’ens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om

  • 1) at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,

  • 2) at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller

  • 3) at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2 Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 6, anbringes i andele i UCITS eller afdelinger af sådanne, hvis UCITS’en eller afdelingen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 5, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, med mindre erhvervsobligationerne opfylder betingelserne i § 5, stk. 3, og hvis der ikke kan investeres i konvertible obligationer. Det er endvidere en betingelse, at UCITS’ens vedtægt ikke indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3.

§9 Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

Stk. 2 Reglen i § 11, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§10 Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2 Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3 Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selv om den grænse, der er fastsat i § 6, overskrides, og selv om aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§11 Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der inden for det seneste år har givet udbytte, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Reglerne i stk. 1 og § 7 finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.

Stk. 3 Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter §§ 207-213 i lov om finansiel virksomhed kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 208, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet.

§12 Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver som nævnt i § 6, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 6 overholdes.

§13 Ved erhvervelse af aktiver sker beregning af grænserne i § 6 og § 7 på grundlag af handelsværdien (kursværdi, eller for fast ejendom, den seneste offentlige kontantværdi) af de midler, som fonden ejer på erhvervelsestidspunktet. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den seneste kurs til grund, som SKAT har godkendt.

§14 Bestyrelse og påtegning af aktiverne
§§ 15-19 finder anvendelse på de fonde, som er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 § 15 finder dog ikke anvendelse på fonde, der bestyres af staten, en amtskommune eller en kommune. Disse fondes aktiver skal forsynes med en påtegning som nævnt i § 17 og § 18.

Stk. 3 Midler omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling som nævnt i § 15, stk. 1.

§15 Medmindre andet er bestemt i vedtægten, skal en fonds værdipapirer og kontante midler, jf. dog § 3, bestyres i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, som Justitsministeriet har godkendt efter § 35, stk. 1, i værgemålsloven eller § 54, stk. 1, i arveloven. Obligationer kan dog indskrives i et realkreditinstitut, som er godkendt af staten.

Stk. 2 Medmindre andet er bestemt i vedtægten, kan en fonds midler ikke bestyres i mere end én forvaltningsafdeling eller i mere end ét realkreditinstitut. Tilsvarende kan en fonds midler ikke bestyres i både en forvaltningsafdeling og i et realkreditinstitut.

§16 Depoter i en forvaltningsafdeling og indskrivningskonti i et realkreditinstitut, der er nævnt i § 15, skal forsynes med en påtegning om, at der ikke kan rådes over aktiverne ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden fondsmyndighedens tilladelse.

Stk. 2 Såfremt en fonds aktiver ikke er bestyret i en godkendt forvaltningsafdeling eller indskrevet i et realkreditinstitut, skal fondens konto i Værdipapircentralen forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1. Øvrige værdipapirer skal indsendes til fondsmyndigheden og forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Kapitalkontoen, jf. § 3, skal forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1.

§17 På fast ejendom tinglyses en bestemmelse om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved overdragelse eller pantsætning uden fondsmyndighedens tilladelse.

§18 Påtegning efter § 16, stk. 1, er ikke til hinder for ombytning af aktiverne, hvis de midler, der fremkommer som led i ombytningen, anbringes efter reglerne i §§ 5-13 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten. Det er yderligere en betingelse, at de aktiver, der erhverves ved ombytningen, bestyres i den forvaltningsafdeling eller indskrives i det realkreditinstitut, hvor aktiverne hidtil har været bestyret eller indskrevet.

Stk. 2 Ved ombytning, jf. stk. 1, forstås en omlægning af kapitalen ved salg af værdipapirer og køb af andre værdipapirer.

§19 Såfremt kapitalkontoen er oprettet i en forvaltningsafdeling, er påtegning efter § 16, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkontoen anbringes efter reglerne i §§ 5-13 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten.

Stk. 2 Såfremt kapitalkontoen ikke er oprettet i en forvaltningsafdeling, er påtegning efter § 16, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkontoen anbringes i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut, såfremt samtlige fondens midler er indskrevet i et realkreditinstitut, og såfremt kapitalkontoen er forsynet med en påtegning om, at midlerne på kontoen kun må investeres i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut.

§20 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler ophæves.

§21 Reglen i § 2 er ikke til hinder for, at fondens midler kan forblive anbragt i den form, hvori de forelå den 30. marts 1985 eller ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2 Såfremt fonden på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden har anbragt midler i andele i en udbyttegivende placeringsforening eller afdeling af en sådan, kan fonden beholde andelene, også efter at placeringsforeningen måtte bringe sin virksomhed i overensstemmelse med kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og ændre sine vedtægter på en generalforsamling. Værdien af andelene medregnes ved opgørelsen af, om grænsen i § 6 er overholdt.

profile photo
Profilside