Bekendtgørelse om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1575 af 16. december 2013

§ 2

Et internt dokument i en kommune er, uanset dets interne karakter, jf. § 1, omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler, såfremt det pågældende dokument er udarbejdet som et selvstændigt dokument og foreligger i endelig form, og såfremt dokumentet indeholder:

  • 1) en dagsorden til et udvalgsmøde med forvaltningens eventuelle indstillinger,

  • 2) en dagsorden til et kommunalbestyrelsesmøde med forvaltningens og udvalgenes eventuelle indstillinger,

  • 3) kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, herunder i form af instruktioner m.v. til vedkommende forvaltning,

  • 4) anden skriftlig kommunikation mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg end den i nr. 2 nævnte, eller

  • 5) skriftlig kommunikation mellem udvalgene indbyrdes.

Stk. 2 Bilag til et dokument omfattet af stk. 1, nr. 1-5, er omfattet af bekendtgørelsen, såfremt bilaget indeholder indstillinger fra forvaltningen eller udvalgene eller instruktioner til forvaltningen. Bilag til åbne dagsordenspunkter på kommunalbestyrelsesmøder er omfattet af bekendtgørelsen, medmindre hensyn til den interne beslutningsproces i kommunen afgørende taler herimod.