Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021

Nødvendige oversigter og oplysninger til brug for afvikling
§ 4

En virksomhed skal kunne tilvejebringe en balance til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af virksomheden i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Stk. 2 Balancen skal indeholde en opgørelse af aktiver, gæld og øvrige forpligtelser og udarbejdes på grundlag af et regnskab med de nødvendige justeringer, der følger af stk. 3 og i overensstemmelse med bilag 2. For pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal balancen opgøres i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Stk. 3 Regnskabet, der danner grundlag for balancen, skal kunne opgøres på baggrund af virksomhedens normale regnskabspraksis. En virksomhed skal i videst muligt omfang have opdaterede oplysninger til brug for at kunne udarbejde balancen. Balancen skal som udgangspunkt opgøres på baggrund af den seneste dagsafslutning.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed eller §§ 184 og 186 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, fastsætter en anden afvikling end konkurs.