14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 En virksomheds eksterne eller interne revisor skal én gang årligt gennemgå en virksomheds tilrettelæggelse og implementering af forretningsgange og systemer til efterlevelse af kravene i §§ 6-13.

•••

Stk. 2 En virksomheds eksterne revisor eller interne revisor skal ligeledes én gang årligt påse, at en virksomhed til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8 og bilag 3. Det udførte arbejde skal omfatte en stikprøvevis kontrol af de specificerede oplysninger.

•••

Stk. 3 En virksomheds eksterne revisor skal afgive en erklæring vedrørende stk. 1 og 2. Erklæringen afgives efter en standard, der findes på Finanstilsynets hjemmeside. Såfremt erklæringen afgives med forbehold eller supplerende oplysninger, skal revisor udarbejde en separat erklæring med de nødvendige modifikationer.

•••

Stk. 4 Revisorerklæringen, jf. stk. 3, skal afgives senest samtidig med påtegning af en virksomheds årsregnskab og skal sendes til Finanstilsynet senest 14 dage efter afgivelse af erklæringen. Finanstilsynet videresender kopi af erklæringerne til Finansiel Stabilitet.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-4 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

•••

Stk. 6 Den interne eller eksterne revisor for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, skal én gang årligt påse, at virksomheden til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8.

•••

Stk. 7 For virksomheder omfattet af stk. 6, skal den eksterne revisor afgive en erklæring vedrørende stk. 6.  Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for erklæringen i medfør af 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside