Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021

§ 10

En virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder samt restrukturering og afvikling af en virksomhed er opdaterede. Nødvendige oplysninger er de oplysninger, som er angivet i bilag 4, i det omfang de er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 2 Oplysningerne, jf. stk. 1, skal kunne tilvejebringes hurtigst muligt efter, at en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet. Har Finanstilsynet endnu ikke har truffet afgørelse om, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed eller § 165 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere oplysningerne under hensyntagen til den konkrete situation.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet kan anmode om oplysninger i medfør af stk. 2, når Finanstilsynet kan anvende beføjelserne fastsat i § 243 a-c i lov om finansiel virksomhed eller §§ 177-179 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, når en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed eller § 165 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben. Vurderer Finansiel Stabilitet, at oplysninger ikke er opdaterede eller ikke er retvisende, kan Finansiel Stabilitet anmode om at få oplysningerne opdateret af virksomheden.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed eller §§ 184 og 186 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter fastsætter en anden afvikling end konkurs.