14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

I medfør af § 245 a, stk. 4, § 259, stk. 6, § 260, stk. 8, § 264, stk. 6, § 265, stk. 9, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, og efter høring af Finansiel Stabilitet, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Oplysninger og oversigter til brug for afviklingsplanlægning
  • Bilag 2Balance for restrukturering og afvikling
  • Bilag 3
  • Bilag 4Oplysninger til brug for værdiansættelse samt restrukturering og afvikling

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på datterselskaber af Finansiel Stabilitet.

Stk. 3 Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-7, oplistede virksomheder.

Kapitel 2

Afviklingsplanlægning

§2 En virksomhed skal på anmodning af Finanstilsynet, jf. § 261 i lov om finansiel virksomhed, i det omfang det er relevant for den pågældende virksomhedstype, kunne levere oversigter og oplysninger, jf. bilag 1, til brug for udarbejdelsen, vedtagelsen og vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Finanstilsynet fremsætter en anmodning efter stk. 1, når oversigterne og oplysningerne ikke i forvejen er tilgængelige for Finanstilsynet, eller ikke foreligger i et format, der er brugbart ved udarbejdelsen, vedtagelsen eller vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Finanstilsynet fastsætter en frist for indsendelse af oversigterne og oplysningerne.

§3 Afviklingsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed og skal indeholde en afviklingsstrategi. Afviklingsstrategien fastlægges i samarbejde mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet i forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplanen.

Stk. 2 Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet kan vurdere, at flere alternative afviklingsstrategier er mulige. I sådanne situationer skal Finanstilsynet vedtage, hvilken afviklingsstrategi der vil være den foretrukne efter indstilling fra Finansiel Stabilitet.

§4 Konstaterer Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter den foretrukne afviklingsstrategi, jf. § 3, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale.

Stk. 2 I de tilfælde hvor afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen opstiller flere alternative afviklingsstrategier, jf. § 3, stk. 2, og Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet konstaterer, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter de alternative afviklingsstrategier, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale, medmindre reducering eller fjernelse af afviklingshindringer for en alternativ afviklingsstrategi vil hindre eller forringe gennemførelsen og troværdigheden af den foretrukne afviklingsstrategi.

§5 Når Finanstilsynet har vedtaget en afviklingsplan, jf. § 259, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, fremsender Finanstilsynet et kort resumé af afviklingsplanen til den pågældende virksomhed.

Stk. 2 Når Finanstilsynet har vedtaget en koncernafviklingsplan, jf. § 260, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, fremsender Finanstilsynet et kort resumé af koncernafviklingsplanen til modervirksomheden.

Kapitel 3

Afviklingsberedskab

§6 Nødvendige oversigter og oplysninger til brug for afvikling
En virksomhed skal kunne tilvejebringe en balance til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af virksomheden i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Stk. 2 Balancen skal indeholde en opgørelse af aktiver, gæld og øvrige forpligtelser, og udarbejdes på grundlag af et regnskab med de nødvendige justeringer, der følger af stk. 3 og i overensstemmelse med bilag 2. For pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal balancen opgøres i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Stk. 3 Regnskabet, der danner grundlag for balancen, skal kunne opgøres i løbet af 12 timer efter dagsafslutning på baggrund af virksomhedens normale regnskabspraksis. En virksomhed skal i videst muligt omfang have opdaterede oplysninger til brug for at kunne udarbejde balancen. Balancen skal som udgangspunkt opgøres på baggrund af den seneste dagsafslutning.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§7 Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af en virksomhed i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens forpligtelser i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§8 Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af et pengeinstitut i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over berettigede indskud, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer samt dækkede indskud, jf. § 9 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder med opdeling i forhold til de enkelte typer af indskud, som Garantiformuen dækker.

Stk. 2 Et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I skal kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens dækkede kontante midler, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder oplysning om bruttovolumen.

Stk. 3 Opgørelsen, jf. stk. 1 og 2, skal desuden omfatte dækkede værdipapirer, jf. § 11 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 4 Opgørelsen for et pengeinstitut skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer. Indskud omfattet af § 9, stk. 3-5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning skal fremgå, i det omfang virksomheden har kendskab hertil.

Stk. 5 Opgørelsen skal for et realkreditinstitut og et fondsmæglerselskab I udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer.

§9 Opgørelserne i medfør af §§ 6-8 skal, efter en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet, udleveres til Finansiel Stabilitet i løbet af 12 timer efter dagsafslutning. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

Stk. 2 Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet vil træffe afgørelse om, at en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

§10 Effektive sagsgange og systemer
En virksomhed skal have et system til generel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger i medfør af kapitel 4-8 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Stk. 2 En virksomhed skal have et system til individuel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger, herunder overdragelse af hele eller dele af virksomhedens aktiviteter.

Stk. 3 Stk. 1-2 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-2 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§11 En virksomhed skal have et system, der på anmodning fra Finansiel Stabilitet som led i Finansiel Stabilitets iværksættelse af afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder midlertidigt og endeligt helt eller delvist kan nedskrive indskud, der overstiger Garantiformuens dækning, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§12 En virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder samt restrukturering og afvikling af en virksomhed er opdaterede. De nødvendige oplysninger er som udgangspunkt de oplysninger, som er angivet i bilag 4, i det omfang de er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 2 Oplysninger i medfør af stk. 1 skal kunne tilvejebringes, hurtigst muligt efter at en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 2, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodningen, når en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§13 En virksomhed skal have en god administrativ praksis, således at en virksomhed har overblik over omfanget af, betydningen af og lokaliseringen af væsentlige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse.

Stk. 2 En virksomhed skal have opdaterede metoder til at kunne skønne over de særlige omkostninger og forpligtelser, der vil opstå ved en virksomheds konkurs, herunder forpligtelser ved udtræden af edb-centraler, huslejeforpligtelser eller andre omkostninger, der skal balanceføres som en forpligtelse, fordi der er tale om en konkurs.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

§14 En virksomheds eksterne eller interne revisor skal én gang årligt gennemgå en virksomheds tilrettelæggelse og implementering af forretningsgange og systemer til efterlevelse af kravene i §§ 6-13.

Stk. 2 En virksomheds eksterne revisor eller interne revisor skal ligeledes én gang årligt påse, at en virksomhed til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8 og bilag 3. Det udførte arbejde skal omfatte en stikprøvevis kontrol af de specificerede oplysninger.

Stk. 3 En virksomheds eksterne revisor skal afgive en erklæring vedrørende stk. 1 og 2. Erklæringen afgives efter en standard, der findes på Finanstilsynets hjemmeside. Såfremt erklæringen afgives med forbehold eller supplerende oplysninger, skal revisor udarbejde en separat erklæring med de nødvendige modifikationer.

Stk. 4 Revisorerklæringen, jf. stk. 3, skal afgives senest samtidig med påtegning af en virksomheds årsregnskab og skal sendes til Finanstilsynet senest 14 dage efter afgivelse af erklæringen. Finanstilsynet videresender kopi af erklæringerne til Finansiel Stabilitet.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-4 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

Stk. 6 Den interne eller eksterne revisor for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, skal én gang årligt påse, at virksomheden til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de krævede oplysninger i § 8.

Stk. 7 For virksomheder omfattet af stk. 6, skal den eksterne revisor afgive en erklæring vedrørende stk. 6.  Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for erklæringen i medfør af 1. pkt.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§16 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

  • 1) bekendtgørelse nr. 821 af 3. juli 2015 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, og

  • 2) bekendtgørelse nr. 654 af 30. maj 2018 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab.

profile photo
Profilside