Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 6 og 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med justitsministeren og erhvervsministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse uanset § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 i perioden fra den 20. juni 2020 til den 22. juni 2020 som led i en forsøgsordning afvikles 3 kampe i 3F Superliga, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, hvis publikum i det væsentlige sidder ned.

§ 1a

Der kan uanset § 1 i bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 afvikles finalekamp i Sydbank Pokalen den 1. juli 2020, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, hvis publikum i det væsentlige sidder ned. Det er en betingelse, at kampen kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2 §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med afviklingen af kampen nævnt i stk. 1.

§ 2

Rigspolitichefen træffer efter inddragelse af sundhedsmyndighederne afgørelse om, hvilke 3 kampe der kan indgå i forsøgsordningen.

Stk. 2 Det er en betingelse for, at en kamp kan indgå i forsøgsordningen, at kampen kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 3 Ved vurderingen af, hvilke 3 kampe der kan indgå i forsøgsordningen, lægges der herudover vægt på, at forsøget giver så retvisende et billede som muligt af mulighederne for at afvikle kampe i 3F Superliga på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Stk. 4 Ved vurderingen efter stk. 1-3 kan der bl.a. lægges vægt på følgende:

  • 1) Stadions alder, størrelse, faciliteter, muligheder for adskillelse af publikum i sektioner, geografiske placering, generelle adgangsforhold, parkeringsforhold og andre lokale forhold.

  • 2) Tidspunktet for kampen.

  • 3) Fangruppers sammensætning og antal.

§ 3

Rigspolitichefen træffer efter inddragelse af sundhedsmyndighederne afgørelse om, hvor mange personer der må være til stede ved hver kamp, der indgår i forsøgsordningen.

Stk. 2 Afgørelsen efter stk. 1 træffes på baggrund af det enkelte stadions kapacitet, indretning, adgangsforhold m.v. Der må i hver klart adskilte sektion med egen ind- og udgang kun befinde sig et sådant antal tilskuere, at der er 2 meter imellem hver siddende tilskuer, dog maksimalt 500 tilskuere i hver sektion.

§ 4

Politiet kan meddele arrangører sådanne påbud om afviklingen af kampe, der indgår i forsøgsordningen, der skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 2 Politiet kan meddele tilskuere, som er til stede ved kampe, der indgår i forsøgsordningen, sådanne påbud, som skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19, herunder påbud om at personerne skal forlade stedet.

Stk. 3 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 og 2 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

§ 5

Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser efter §§ 2 og 3 kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til justitsministeren.

Stk. 3 Politiets afgørelser efter § 4, stk. 1, kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til rigspolitichefen. Rigspolitichefens afgørelse i klagesager kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 6

Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.