Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1500 af 29. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1566 af 02. juli 2021

§ 3

Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for fodboldkampe omfattet af denne bekendtgørelse, skal udarbejde en plan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af fodboldkampen. Planen skal være udarbejdet senest 14 dage, inden fodboldkampen afholdes. Planen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der vil blive iværksat, herunder hvordan ankomst til, færden på og afgang fra stadion samt sektionsopdeling m.v., vil blive håndteret, og hvor mange kontrollører der vil være til stede, samt hvordan mulighederne for smitteopsporing sikres. Hver enkelt plan kan omfatte en eller flere fremtidige fodboldkampe. Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon, som politiet under inddragelse af sundhedsmyndighederne stiller til rådighed.

Stk. 2 Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for fodboldkampen, skal med henblik på politiets kontrol efter anmodning fra politiet indsende planen for en sundhedsmæssigt forsvarlig afvikling af fodboldkampen. Der kan i forbindelse med anmodningen fastsættes en anden frist end den, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3 Politiets kontrol efter stk. 2 foretages på baggrund af den udarbejdede plan sammenholdt med kapaciteten, indretningen, adgangsforholdene m.v. for stadion. Der skal i forbindelse med kontrollen bl.a. lægges vægt på, at det er muligt at overholde kravene i § 2.

Stk. 4 Politiet kan fastsætte vilkår for afviklingen af en fodboldkamp, herunder om at der skal foretages ændringer af planen for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af fodboldkampe.

Stk. 5 Politiet kan til enhver tid ændre de fastsatte vilkår nævnt i stk. 4, herunder fastsætte nye vilkår, hvis den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for fodboldkampen, gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse af de tiltag, der er indeholdt i planen for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af fodboldkampen, hvis der er grund til at antage, at fodboldkampen ikke kan afvikles på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, eller hvis der er sket overtrædelse af påbud meddelt efter § 4, stk. 1.

Stk. 6 Politiet kan til enhver tid meddele den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for fodboldkampen, forbud mod at afvikle fodboldkampen, hvis den fysiske eller juridiske person gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse af de tiltag, der er indeholdt i planen for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af fodboldkampen, hvis der er grund til at antage, at fodboldkampen ikke kan afvikles på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, eller hvis der er sket overtrædelse af påbud meddelt efter § 4, stk. 1.