Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

Bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997

§ 1

Bestemmelserne i konkurrencelovens kapitel 2 finder ikke anvendelse på konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern.

§ 2

»Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern« omfatter efter denne bekendtgørelse

  • 1) vertikale koncernaftaler, jf. § 3, forudsat, at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet,

  • 2) horisontale koncernaftaler, jf. § 4, eller

  • 3) interne aftaler i andelsvirksomheder, såfremt de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke, jf. § 5.

§ 3

 Vertikale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem virksomheder, der har den i aktieselskabslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 20. juni 1996, angivne forbindelse.

Stk. 2 Med »reel selvstændighed« skal i denne bekendtgørelse forstås, at dattervirksomhederne ikke er underlagt modervirksomhedens instruktionsbeføjelser.

§ 4

»Horisontale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at

  • 1) den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet,

  • 2) de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og

  • 3) der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater.

§ 5

»Andelsvirksomheder« skal i denne bekendtgørelse forstås som enheder, der har det i lov om erhvervsdrivende virksomheders § 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni 1996, angivne formål.

Stk. 2 » Interne aftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem andelsvirksomheden som sådan og dens medlemmer eller aftaler mv. mellem medlemmerne indbyrdes, f.eks. om medlemmernes indbyrdes hæftelse, stemmegivning og repræsentation i andelsvirksomheden, og som ikke har mærkbare virkninger for andre end medlemmerne og andelsvirksomheden.

Stk. 3 »Tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden« skal i denne bekendtgørelse forstås som en normal udnyttelse af virksomhedens kapacitet.

Stk. 4 Med »opretholde en kontraheringsstyrke« forstås i denne bekendtgørelse en pligt for medlemmerne til at lade deres interesser som aftagere eller leverandører varetage gennem andelsvirksomheden inden for en afgrænset tidsperiode. Hvis andelsvirksomheder ikke har en dominerende stilling, udgør denne tidsperiode maksimalt 2 år. Hvis andelsvirksomheder har en dominerende stilling, skal tidsperioden være væsentligt kortere.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.