Bekendtgørelse om afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1289 af 13. december 2005

I medfør af § 25, stk. 3, 3. pkt., i lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 12. september 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Tabel til beregning af afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelser m.v.
§ 1

Efterstående tabel skal anvendes ved afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.

§ 2

Det beløb, der årligt kan afskrives på ejendomme, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, beregnes således: Først foretages en beløbsmæssig opgørelse af hjemfaldsbyrden. Dette sker ved, at ejerens faktiske erhvervelsessum (købesum tillagt evt. byggesum) nedsættes med det beløb, der tilbagebetales ved hjemfald, ligesom der foretages fradrag for beløb, der er afskrevet efter de tidligere regler om ekstraordinære afskrivninger, samt for anskaffelsessummer for installationer, der afskrives særskilt. Dernæst opgøres antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet. Hjemfaldsbyrden multipliceres herefter med den faktor i tabellens kolonne d, som står ud for det tal i kolonne c, der angiver antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet. Herved beregnes den korrigerede hjemfaldsbyrde. Derpå opgøres antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet. Det beløb, der kan afskrives pr. 10.000 kr. korrigeret hjemfaldsbyrde, kan herefter aflæses i kolonne b mellem de to tal i kolonne a, der angiver antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves cirkulære nr. 4 af 4. januar 1999 om afskrivning på ejendomme hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.