Bekendtgørelse om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 994 af 19. oktober 2005

I henhold til § 9, stk. 4, i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved lov nr. 1430 af 22. december 2004, og efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Told- og skatteforvaltningen bemyndiges til i overensstemmelse med kildeskattelovens § 64, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, at afregne kommunal indkomstskat for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, til de nedenfor angivne kommuner i denne rækkefølge:

  • 1) Den kommune, hvor den skattepligtige ifølge CSR senest havde bopæl.

  • 2) Den kommune, der har fået den skattepligtige optaget i CPR.

Stk. 2 Hvis det ikke kan afgøres efter stk. 1, til hvilken kommune skatten skal afregnes, træffer told- og skatteforvaltningen bestemmelse herom. Det kan endvidere i særlige tilfælde bestemmes, at afregning skal ske til en anden kommune end den, der følger af stk. 1.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 519 af 20. oktober 1984 om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige.