Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 300 af 27. februar 2021

Aflysning af prøver m.v.
§ 1

Som konsekvens af lukningen af skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 aflyses alle prøver på følgende uddannelser frem til og med den 31. juli 2021, jf. dog § 2, stk. 1:

  • 1) Forberedende grunduddannelse (FGU).

  • 2) Forberedende voksenundervisning (FVU).

Stk. 2 Ingen skoler eller uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, der som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 helt eller delvist holder eller har holdt lukket i medfør af § 33 eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, kan afholde nogen mundtlig, skriftlig eller anden form for prøve, der er aflyst efter stk. 1, jf. dog § 2, stk. 1.