14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 410 af 13. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Midlertidig aflysning af prøver
Som konsekvens af lukningen af skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 aflyses indtil videre, jf. § 8, stk. 2 og 3, alle prøver på følgende uddannelser, jf. dog § 2:

  • 1) Forberedende grunduddannelse (FGU).

  • 2) Forberedende voksenuddannelse (FVU).

  • 3) Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

Stk. 2 Indtil videre kan ingen skoler eller uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, der som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 helt eller delvist holder eller har holdt lukket i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, afholde nogen mundtlig, skriftlig eller anden form for prøve, der er aflyst efter stk. 1, jf. dog § 2.

§2 Gradvis og kontrolleret ophør af prøveaflysningen
Børne- og undervisningsministeren kan som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner bestemme, at aflysningen af prøver efter § 1 gradvist ophører, for eksempel at den ikke længere gælder for en eller flere konkrete prøver, bestemte grupper af prøver på en eller flere skoler og uddannelsesinstitutioner, eller på en eller flere bestemte uddannelser. Børne- og undervisningsministeren bestemmer den nærmere fremgangsmåde ved det gradvise ophør af prøveaflysningen og offentliggør dette på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

§3 Forberedende grunduddannelse
Institutionen giver sin afsluttende standpunktsbedømmelse af eleven i fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i, hvis prøven eller prøverne efter § 1 og børne- og undervisningsministerens beslutninger efter § 2 ikke kan afholdes som planlagt. I faglige temaer bedømmer institutionen eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktsbedømmelse i det faglige tema skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i det relevante fagbilag. Den afsluttende standpunktsbedømmelse i de almene fag skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan.

Stk. 3 Institutionen giver eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve, uanset at prøven ikke kan afholdes. Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

§4 Forberedende voksenuddannelse
Voksenuddannelsescentret eller den driftsoverenskomstpart, der har givet undervisningen, herunder nødundervisning, afgiver afsluttende standpunktsbedømmelse med bedømmelsen bestået eller ikke bestået til deltagere i kompetencegivende fag og –trin, som er adgangsgivende til videre uddannelse, og som deltageren kunne have aflagt prøve i, såfremt prøven ikke var blevet aflyst efter § 1.

Stk. 2 Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives. Den afsluttende standpunktsbedømmelse gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til deltagerens faglige niveau i den daglige undervisning og afleveringer i faget. I helhedsvurderingen indgår endvidere en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren.

Stk. 3 Den afsluttende standpunktsbedømmelse afgives umiddelbart inden undervisningens afslutning, herunder nødundervisningens afslutning, og indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som udstedes efter de almindelige regler herom.

§5 Kombineret Ungdomsuddannelse
Institutionen giver eleven en standpunktsbedømmelse i stedet for en bedømmelse af elevens præstation ved den aflyste portfolieprøve. Eleven bedømmes med bestået eller ikke bestået. Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

§6 Beviser
Prøvebeviser og uddannelsesbeviser m.v. der udfærdiges til elever eller deltagere efter reglerne i §§ 3-5, har samme retsvirkning som prøvebeviser og uddannelsesbeviser m.v., der er udstedt efter de almindelige regler i på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

§7 Fravigelse og supplering af prøve- og undervisningsregler
Med henblik på at sikre elevers og deltageres gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, herunder den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner, fraviger og supplerer reglerne i §§ 1-6 bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver i de uddannelser, som er omfattet af bekendtgørelsen.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2020.

Stk. 2 Alle prøver i FGU, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal fra tidligst den 1. august 2020 og senest den 1. september 2020 afholdes efter de almindelige regler herom.

Stk. 3 Alle prøver i FVU og KUU, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3, skal med virkning for undervisning eller forløb, der er påbegyndt den 1. august 2020 eller senere, afholdes efter de almindelige regler herom.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder dog ikke prøver i FGU, FVU og KUU der som følge af nye eller genindførte foranstaltninger iværksat efter regler fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt. Hvis prøven, jf. 1. pkt., ikke kan afholdes som planlagt, kan eleven eller deltageren vælge, om

  • 1) prøven skal udsættes til et senere tidspunkt eller

  • 2) prøven skal aflyses. Ved aflysning af prøven finder henholdsvis §§ 3-4 og § 6 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Stk. 4 omfatter også tilfælde, hvor institutionen, voksenuddannelsescentret eller driftsoverenskomstparten iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som omfatter institutionen, voksenuddannelsescentret eller driftsoverenskomstparten. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor den eller de sundhedsfaglige anbefalinger kan følges ved en eller flere mindre indgribende foranstaltninger mod covid-19.

Stk. 6 Stk. 2-5 finder ikke anvendelse i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021. I den nævnte periode kan institutionen undlade at lade den individuelle faglige vurderingssamtale, der er nævnt i § 4, stk. 2, 3. pkt., indgå i helhedsvurderingen i medfør af § 4, stk. 2, 2. pkt.

profile photo
Profilside