Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2021/22 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2132 af 26. november 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Relaterede bekendtgørelser

§ 1

Bekendtgørelsen gælder for folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2021/22.

§ 2

Reglerne i §§ 3-6 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om folkeskolens prøver og om optagelse på gymnasiale uddannelser. Formålet hermed er at sikre elevernes gennemførelse og afslutning af grundskolen under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

§ 3

Skolens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, aflyse elevens eller elevernes deltagelse i en eller flere prøver i prøveterminen december-januar 2021/22. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2021/22, udsættes prøven dog hertil.

Stk. 2 Det er en forudsætning for en aflysning af en eller flere elevers deltagelse i prøven efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

  • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som skolen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter skolen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

  • 2) Eleven er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19.

  • 3) Eleven er på prøvetidspunktet af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på skolen.

§ 4

Hvis en eller flere af elevens prøver er aflyst efter § 3, træder den sidste standpunktskarakter i faget i stedet for den karakter, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er dermed ophøjet til prøvekarakter.

Stk. 2 En karakter, der er ophøjet til prøvekarakter efter stk. 1, indgår som almindelig prøvekarakter på det eksamensbevis eller prøvebevis, som skolen udsteder til eleven efter de almindelige regler herom.

§ 5

Beviser, der udfærdiges til elever efter reglerne i § 4, stk. 2, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser.

§ 6

Aflysningen af prøver efter § 3 er ikke til hinder for, at en ansøger kan opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder forudsætningerne i lov om de gymnasiale uddannelser for at have retskrav på optagelse på den pågældende uddannelse.

§ 7

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. november 2021.