Nødprøvebekendtgørelsen § 8

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 8

I fag fra uddannelser og kurser omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2-7, afholder institutionen prøver i sommerterminen 2020 for selvstuderende. De mundtlige prøver kan afholdes med intern censur. Reglen i 1. pkt. gælder alene selvstuderende, der ikke pr. 7. april 2020 var indskrevet på den uddannelse, det kursus eller tilsvarende, som det pågældende fag er en del af, og som er omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 2 Institutionen kan undlade at afholde en prøve efter stk. 1, hvis foranstaltninger i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme har medført, at

  • 1) den selvstuderende ikke har eller har haft mulighed for at deltage i et påkrævet laboratoriekursus, eller

  • 2) institutionen på grund af begrænsninger i de fysiske faciliteter på institutionen tidsmæssigt ikke kan afholde prøven i sommerterminen 2020.