Nødprøvebekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 4

For en elev på 3. år af en treårig gymnasial uddannelse og for en elev på 2. år af en toårig uddannelse til almen studentereksamen afholdes følgende prøver i sommerterminen 2020:

  • 1) Skriftlig prøve i dansk.

  • 2) Skriftlig prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Hvis eleven ikke er udtrukket til skriftlig prøve i et studieretningsfag på A-niveau, skal eleven i stedet til skriftlig prøve i det studieretningsfag, der tidsmæssigt er placeret tidligst i eksamensplanen for den enkelte. Afsluttes alle elevens studieretningsfag uden skriftlig prøve, skal eleven i stedet til skriftlig prøve i det af elevens øvrige fag, dog ikke skriftlig dansk, der tidsmæssigt er placeret tidligst i elevens eksamensplan. Indgår en sådan udover skriftlig dansk ikke i elevens eksamensplan, afholdes alene skriftlig prøve i dansk.

  • 3) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet. Har eleven aflagt denne prøve tidligere, aflægger eleven i stedet den udtrukne mundtlige prøve, som tidsmæssigt er placeret til sidst i elevens eksamensplan.