Nødprøvebekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Prøver, der alligevel afholdes i sommerterminen 2020
§ 3

I de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb afholder institutionen de prøver, der er fastsat i §§ 4-6, jf. dog § 11. Reglen i 1. pkt. gælder dog alene for elever, der efter regler om nødundervisning fastsat i medfør af loven har pligt til at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse. Reglen i 1. pkt. gælder ikke for prøver, der afholdes som sygeprøver, jf. § 9.

Stk. 2 Institutionen afholder dog uanset stk. 1, 2. pkt., prøver, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., hvis eleven ikke er udelukket fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse efter regler om nødundervisning fastsat i medfør af loven. Dette forudsætter, at eleven inden 1. maj 2020 skriftligt anmoder institutionen om at fastholde sin deltagelse i de pågældende prøver. Hvis eleven efter den 1. maj 2020 bliver fritaget fra at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, er fristen for at give meddelelse efter 1. pkt. snarest muligt, dog senest dagen efter, at eleven er blevet fritaget.

Stk. 3 Institutionen giver tidligst den 4. maj og senest den 11. maj 2020 eleven meddelelse om, hvilke prøver eleven, jf. §§ 4-7 og 9-10, skal deltage i. Institutionen giver senest den 18. maj 2020 eleven meddelelse om, hvilke prøver i elevens eksamensplan der er aflyst.