Nødprøvebekendtgørelsen § 18

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

§ 18

Til brug for uddannelsesparathedsvurderingen for elever i 9. og 10. klasse ajourfører skolen senest den 10. juni 2020 ændringer i de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk. Skolen indberetter senest den 15. juni 2020 elevernes faglige forudsætninger i optagelse.dk.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen foretager på baggrund af indberetninger efter stk. 1 en helhedsvurdering af elevens uddannelsesparathed, såfremt eleven ikke lever op til de personlige eller sociale forudsætninger. Helhedsvurderingen foretages senest den 17. juni 2020 via optagelse.dk.

Stk. 3 På skoler, der selv forestår vejledningen, skal helhedsvurderingen foretages samtidigt med indberetningen den 15. juni 2020, jf. stk. 1.

Stk. 4 Hvis en elev på en skole, der er omfattet af stk. 3, vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen straks sende uddannelsesparathedsvurderingen til kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune, der senest den 17. juni 2020 foretager en fornyet helhedsvurdering af, om eleven er uddannelsesparat til den ønskede uddannelse.