Nødprøvebekendtgørelsen § 16

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Beviser
§ 16

Beviser, der udfærdiges til elever eller kursister efter reglerne i §§ 13-15, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Stk. 2 En kursist på hf-enkeltfag, der, jf. § 1, stk. 1, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i forårssemesteret 2020, er uanset bestemmelserne i § 41, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. februar 2021, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen.

Stk. 3 Selvstuderende, der i medfør af § 8, stk. 2, ikke kan aflægge prøve i et eller flere fag, er ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 1. august 2020, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket eksamen efter de almindelige regler herom.