Nødprøvebekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 11. maj 2020 og bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2020

Aflysning af prøver
§ 1

I sommerterminen i skoleåret 2019/20 aflyses følgende prøver efter lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. dog §§ 8-11:

  • 1) Alle prøver i grundskolen, bortset fra sprogprøver efter regler fastsat i medfør af folkeskolelovens § 5, stk. 6, 3. pkt., og sprogprøver efter folkeskolelovens § 11 a.

  • 2) Alle prøver i de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb, jf. dog §§ 3-7.

  • 3) Alle prøver i hf-enkeltfag.

  • 4) Alle prøver på gymnasiale suppleringskurser (GSK).

  • 5) Alle prøver på gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

  • 6) Alle prøver på supplerende overbygningsforløb (SOF).

  • 7) Alle prøver i almen voksenuddannelse (avu).

Stk. 2 Ingen skoler eller uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, der som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 helt eller delvist holder eller har holdt lukket i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, kan afholde nogen mundtlig, skriftlig eller anden form for prøve, der er aflyst efter stk. 1, jf. dog §§ 3-12.