Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023

Kapitel 5 Slagtning efter religiøse ritualer
§ 11

Kun dyr, som omfattet af §§ 12 og 13, må slagtes efter religiøse ritualer. Slagtningen skal foregå med forudgående bedøvelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Det er endvidere en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kød eller andre dele fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.

Stk. 2 Dokumentation for afsætning eller forventet afsætning, jf. stk. 1, skal på forlangende kunne forevises for kontrolmyndigheden.

§ 12

Til bedøvelse af kvæg, får og geder kan slagteriet, inden dyret aflives endeligt ved afblødning, anvende en ikke-penetrerende boltanordning på følgende betingelser:

 • 1) Den ikke-penetrerende boltanordning må ikke anvendes til dyr, der er under 8 måneder gamle, eller til tyre, der er 24 måneder gamle eller derover.

 • 2) Bedøvelsen skal udføres med et korrekt tryk og på et fastholdt dyr med fikseret hoved. Til fastholdelse af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling således, at hoved og krop fikseres så skånsomt som muligt. Boksen og hovedfikseringen skal kunne justeres efter dyrets størrelse.

 • 3) Såfremt bedøvelsen ikke forekommer efter første skud med en ikke-penetrerende boltanordning, skal dyret straks skydes med en penetrerende boltanordning eller bedøves ved brug af elektrisk strøm.

 • 4) Afblødningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt eller mekanisk overskæres med et skarpt redskab umiddelbart efter, at dyret er bedøvet således, at dyret dør ved afblødning uden, at dyret på ny kommer til bevidsthed.

§ 13

Ved slagtning af slagtekyllinger med forudgående bedøvelse i vandbad skal slagteriet opfylde følgende krav:

 • 1) Der må maksimalt gå et tidsrum på 5 sekunder fra, at det enkelte dyr forlader vandbadet til, at dyret rammer knivene.

 • 2) Der skal sikres størst mulig ensartethed af slagtekyllingernes størrelse inden for et slagtehold med det formål at øge bedøvelsens effektivitet.

 • 3) Bedøvelsens effektivitet skal sikres efter en på forhånd fastlagt procedure, ved opstart af hvert slagtehold og under afblødningen efter behov flere steder på slagtekæden. Af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis skal tillige fremgå, hvilke indikatorer der skal indgå i vurderingen af bedøvelsens effektivitet.

 • 4) Der skal sikres en øget ledningsevne i vandbadet ved hjælp af tilsætning af en saltopløsning eller anden opløsning med samme effekt ved opstart af en slagtekæde.

 • 5) Der skal være mulighed for, at medarbejderne på en slagtekæde til stadighed kan kommunikere indbyrdes under aflivningsprocessen, herunder at der er sikret mulighed for hurtig standsning af slagtekæden ved behov, samt at der er sikret umiddelbar adgang til reserveudstyr til aflivning.

 • 6) Indstillingen af de automatiske knive skal kontrolleres ved opstart af hvert slagtehold og løbende efter behov. Der skal ske systematisk vedligeholdelse af de automatiske knive, herunder efter behov udskiftning af knive. Stikningens effektivitet overvåges på baggrund af antal kyllinger, der ikke stikkes af den automatiske kniv.

 • 7) Ved bedøvelse af slagtekyllinger i vandbad skal følgende elektriske parametre overholdes: Ved brug af pulserende jævnstrøm må frekvensen ikke overstige 600 Hz, og uanset strømtypen skal den gennemsnitlige strømstyrke pr. slagtekylling være mindst 100 mA. Dyrene skal udsættes for den pågældende strømstyrke i mindst fire sekunder. Både strømstyrke og frekvens skal som minimum kontrolleres ved opstart af slagtekæden og ved ændringer i størrelsen af dyrene på slagtekæden.

Stk. 2 De ovenfor under stk. 1, nr. 1-7, nævnte krav skal fremgå af slagteriets standardprocedurer eller retningslinjer for god praksis.

Stk. 3 Kravene i forordningen, bilag I, Kapitel II, punkt 6.1 og punkt 6.2, finder uændret anvendelse.

Stk. 4 Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, nr. 1, hvis helt særlige omstændigheder taler derfor.

Anmeldelse til registrering hos Fødevarestyrelsen af slagtning efter religiøse ritualer
§ 14

Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, som omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 5, skal anmelde aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen forud for slagtning efter religiøse ritualer, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2 Slagterier skal senest 3 måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer anmelde ophøret ved registrering som en væsentlig ændring hos Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.