Kasseeftersynsbekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl.

Bekendtgørelse nr. 696 af 14. juli 2000

§ 4

For institutioner mv. omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, hvor kasseforretningerne varetages af en anden end den pågældende institutions chef, påhviler det chefen for den pågældende institution mv., eller den han har bemyndiget hertil, ved uanmeldte interne eftersyn af de likvide beholdninger at sikre sig, at betalingsforretningerne udføres forsvarligt og at optælle de likvide beholdninger.

Stk. 2 Ved øvrige beholdningseftersyn optælles og afstemmes vare- og materielbeholdninger og lignende beholdninger, der repræsenterer en værdi. Opgørelsen skal indeholde stillingtagen til værdiansættelse, ejerforhold og tilstedeværelse. Disse beholdningseftersyn afholdes ved den pågældende administrations foranstaltning, og der sker efter aftale indberetning herom til Rigsrevisionen.

Stk. 3 Foretagne eftersyn og optællinger mv. skal være dokumenterede.