Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 6 af 04. januar 2019

I medfør af § 70 c i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er omfattet af §§ 2 og 3, tilhørende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 2

Ved aktieindekserede obligationer forstås i denne bekendtgørelse børsnoterede obligationer, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Obligationen indfries på et på forhånd fastsat tidspunkt til en på udstedelsestidspunktet tilkendegivet indfrielseskurs.

  • 2) Indfrielseskursen tillægges et beløb, hvis størrelse opgøres på grundlag af udviklingen i et eller flere i udstedelsesvilkårene fastlagte aktieindeks i en i vilkårene angivet periode.

  • 3) De i henhold til obligationen skyldige beløb er tilgodehavender hos eller garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

  • 4) De skyldige beløb er ikke efterstillet andre kreditorer.

§ 3

Ved konvertible obligationer og gældsbreve forstås i denne bekendtgørelse obligationer eller andre gældsbreve, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Obligationen eller gældsbrevet er udstedt af et aktie- eller anpartsselskab.

  • 2) Obligationen eller gældsbrevet giver långiveren ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i det udstedende selskab.

  • 3) Obligationen eller gældsbrevet er kendetegnet ved at det beløb, hvormed obligationen eller gældsbrevet indfries på et på forhånd fastlagt indfrielsestidspunkt, er garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A, såfremt retten til konvertering ikke udnyttes.

Afgrænsning af aktieindekserede obligationer
§ 4

Aktieindekserede obligationer kategoriseres som aktiver, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Værdien af den aktieindekserede obligation med fradrag for det beløb, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Beløbet, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 9 eller 11, i lov om arbejdsskadesikring.

Afgrænsning af konvertible obligationer og gældsbreve
§ 5

Konvertible obligationer og gældsbreve kategoriseres som to aktiver, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Værdien af den konvertible obligation og det konvertible gældsbrev med fradrag for værdien af aktietegningsretten kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Værdien af den aktietegningsret, der er knyttet til fordringen, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 69, nr. 9, 11 og 12, i lov om arbejdsskadesikring.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 563 af 1. juni 2016 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ophæves.