Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1389 af 11. december 2013

Boligindretning
§ 1

Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 1, til boligindretning i egen ejendom, og medfører den bevilgede boligindretning en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Værdiforøgelsen fastsættes på baggrund af en vurdering fra Skat af ejendommen før og efter gennemførelsen af boligindretningen. En eventuel værdiforøgelse af boligen, som måtte være opstået som følge af, at personen efter reglerne i lovens § 116, stk. 2, har valgt andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har bevilget, medregnes ikke.

Stk. 2 Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Stk. 3 Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den ejendom, som boligindretningen vedrører. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, som modsvarer værdiforøgelsen, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.