Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 415 af 27. april 2017

Andre ejendomme
§ 15

Ved andre ejendomme, jf. § 5, stk. 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås ubebyggede grunde, der ikke er idrætsanlæg, jf. §§ 12 og 14, eller landbrugsejendomme, jf. § 13, samt øvrige ejendomme, der ikke er omfattet af §§ 2-14.

Stk. 2 En bebygget grund skal belånes som ubebygget, såfremt realkreditinstituttet alene har pant i grunden.

Stk. 3 Grundarealer med bygninger kan belånes efter reglerne for den ejendomskategori, som bygningerne tilhører, såfremt grundarealets værdi ansættes uden byggeretsværdi. Såfremt der ansættes en byggeretsværdi, jf. § 22, stk. 1, i bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling og § 21, stk. 1, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, skal værdiansættelse og låneudmåling ske særskilt for henholdsvis grunden, som byggeretsværdien vedrører, og bygningerne med det resterende areal.