14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 415 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Andre ejendomme
Ved andre ejendomme, jf. § 5, stk. 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., forstås ubebyggede grunde, der ikke er idrætsanlæg, jf. §§ 12 og 14, eller landbrugsejendomme, jf. § 13, samt øvrige ejendomme, der ikke er omfattet af §§ 2-14.

•••

Stk. 2 En bebygget grund skal belånes som ubebygget, såfremt realkreditinstituttet alene har pant i grunden.

•••

Stk. 3 Grundarealer med bygninger kan belånes efter reglerne for den ejendomskategori, som bygningerne tilhører, såfremt grundarealets værdi ansættes uden byggeretsværdi. Såfremt der ansættes en byggeretsværdi, jf. § 22, stk. 1, i bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling og § 21, stk. 1, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, skal værdiansættelse og låneudmåling ske særskilt for henholdsvis grunden, som byggeretsværdien vedrører, og bygningerne med det resterende areal.

•••
profile photo
Profilside