Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

Samlet tinglysning vedrørende flere faste ejendomme
§ 35

Er det som følge af det digitale tinglysningssystem nødvendigt at anmelde samme retsforhold mellem samme parter flere gange, idet samme retsforhold omfatter flere faste ejendomme, betales der afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 9, stk. 1. Afgiften betales ved tinglysning af det første dokument i den samlede tinglysning. Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen for grundafgiften af de efterfølgende tinglysninger, at det ikke er muligt at tinglyse retsforholdet som én anmeldelse. Det er ligeledes en betingelse for afgiftsfriheden, at der afgives følgende erklæring samt dato og løbenummer på dokumentet vedrørende pant: »Anmelder erklærer, at tinglysning sker som en del af en samlet pantsætning/påtegning, der omfatter flere faste ejendomme. Grundafgift er betalt samtidig med anden tinglysning vedrørende samme anmeldelse: Dato-løbenummer.«

Stk. 2 Vedrører tinglysningerne én samlet overdragelse, som omfatter flere ejendomme, er det en betingelse for afgiftsfritagelse for grundafgiften for de efterfølgende tinglysninger, at anmelder afgiver følgende erklæring samt dato og løbenummer: »Anmelder erklærer, at påtegning/dokument skal tinglyses som led i én samlet overdragelse, der omfatter flere ejendomme. Grundafgiften er betalt samtidig med anden tinglyst påtegning/dokument vedrørende samme anmeldelse: Dato-løbenummer.«

Stk. 3 Vedrører tinglysningerne en samlet servitut, der omfatter flere faste ejendomme, er det en betingelse for afgiftsfrihed for de efterfølgende tinglysninger, at anmelder erklærer »Denne servitut tinglyses som en del af en samlet servitut på flere ejendomme. Afgift er betalt samtidig med anden tinglysning vedrørende samme servitut: Dato-løbenummer.«