Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

Ny respektpåtegning
§ 34

Er en tinglyst respektpåtegning bortfaldet i forbindelse med digitaliseringen af pantebrevet, er tinglysning af ny identisk respektpåtegning afgiftsfri, jf. tinglysningsafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 11. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at anmelder ved tinglysningen erklærer: »Denne respektpåtegning er tinglyst tidligere, men bortfaldet ved digitalisering.«