Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020

§ 27

Regnskabet skal føres på en klar og overskuelig måde og indeholde sådanne specifikationer, der kan danne grundlag for Skatteforvaltningens kontrol med afgiftens rigtige beregning.

Stk. 2 Regnskabet skal være tilrettelagt således, at alle bogholderimæssige registreringer kan afstemmes med virksomhedens afgiftsangivelse.

Stk. 3 Regnskabet skal desuden indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan opfylde forpligtelsen til på begæring at meddele Skatteforvaltningen oplysning om virksomhedens foretagne tinglysninger og ansøgninger om godtgørelser eller tilbagebetalinger.

Stk. 4 Regnskabet skal føres i danske kroner efter en eventuel omregning fra udenlandsk valuta, jf. tinglysningsafgiftslovens § 2, stk. 2.

Stk. 5 Regnskabsmaterialet m.v. kan opbevares elektronisk.