Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

§ 16

Såfremt et nyt pantebrev oprettet med afgiftsnedsættelse efter tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt., og/eller stk. 5, afvises, anses afgiftsfritagelsen i lovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt., og/eller stk. 5, ikke for udnyttet.

Stk. 2 Såfremt et nyt pantebrev som nævnt i stk. 1 helt eller delvist aflyses som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsfritagelsen i tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt., og/eller stk. 5, ikke for udnyttet, under forudsætning af, at følgende erklæring anvendes under aflysningsekspeditionen: »Lånet under dette tinglyste pantebrev er ikke – eller kun delvist – kommet til udbetaling og pantebrevet aflyses/nedlyses for så vidt angår den ikke-effektuerede del.«

Stk. 3 Såfremt afgiftspantebrevet allerede er blevet nedlyst i den under stk. 2 nævnte situation, skal det nu ikke længere benyttede afgiftsgrundlag overføres som hovedstol til et nyt afgiftspantebrev. Tilsvarende erklæring som nævnt i denne bekendtgørelses § 15, stk. 2, skal afgives.

Stk. 4 Ved benyttelse af et afgiftspantebrev til afgiftsfritagelse ved tinglysning af nyt pant, finder denne bekendtgørelses §§ 12-16 anvendelse, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 5, 8. pkt.