Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

§ 14

Er et pantebrev tinglyst på en ejendom eller i en andel i en andelsboligforening, der er udstykket eller opdelt eller skal udstykkes eller opdeles i flere ejendomme eller andele, og skal der tinglyses flere nye pantebreve med afgiftsfritagelse efter tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt., på grundlag af det hidtidige pantebrev, skal de nye pantebreve i mindst 1 år have pant i samtlige ejendomme eller andele, der omfattes af udstykningen eller opdelingen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 3.

Stk. 2 Er pantebrevet tinglyst i en ejendom, er det en betingelse for afgiftsfritagelsen efter stk. 1, at der afgives følgende erklæring: »Dette pantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt. Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning eller nedlysning af det angivne pantebrev. Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 3. Der er givet pant i mindst 1 år i samme ejendom.«

Stk. 3 Er pantebrevet tinglyst i en andel i en andelsboligforening, er det en betingelse for afgiftsfritagelsen efter stk. 1, at der afgives følgende erklæring: »Dette pantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, 2. pkt. Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning eller nedlysning af det angivne pantebrev. Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 3. Der er givet pant i mindst 1 år i samme andel.«