14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 774 af 21. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, 2. pkt., § 7, § 8, stk. 1, eller § 9, stk. 1, eller undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 4, stk. 3, 5. pkt., § 4, stk. 6, 4. pkt., eller § 8, stk. 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3. Bestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside