Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 774 af 21. juni 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 811 af 13. juni 2023

I medfør af § 2 a, § 3, stk. 4, § 4, stk. 4 og 7, § 6 b, stk. 6, § 18, stk. 2, og § 20 i lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2729 af 21. december 2021, som ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022, og skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 3. juni 2022, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Afgiftsfritagelser
§ 1

Trossamfund anerkendt i henhold til kongelig resolution er fritaget for at betale afgift. Det samme gælder trossamfund, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har meddelt vielsesbemyndigelse, samt folke- og frikirkelige organisationer og missionsselskaber, frie kirkelige organisationer, private og selvejende kirkelige institutioner, frimenigheder og frikirker.

Kapitel 2 Registrering
§ 2

Virksomheder, der har samme ejer, registreres under et. Såfremt der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning registreres hver for sig.

Stk. 2 Virksomheder, der er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal fællesregistreres efter lønsumsafgiftsloven, såfremt en eller flere af de fællesregistrerede virksomheder udøver afgiftspligtige aktiviteter. Virksomheder, der alene udøver afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke har samme ejer, kan efter anmodning registreres under et. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed.

Stk. 3 Ændringer, der indebærer, at en virksomheds afregningsform ændres, skal anmeldes over for SKAT senest 8 dage efter, at ændringen er sket.

Kapitel 3 Afgiftsgrundlag og sektoropdeling
§ 3

Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, og for hvilke virksomheden betaler ATP-bidrag, skal medregnes i lønsummen.

Stk. 2 Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften.

§ 4

Afgiftsgrundlaget for virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, opgøres efter reglerne nedenfor i stk. 2-6.

Stk. 2 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, beregnes af den del af virksomhedens lønsum, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Har virksomheden ansatte, der både udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden og andre aktiviteter, skal der ske en fordeling af den ansattes lønsum på grundlag af det faktisk anvendte tidsforbrug i henholdsvis den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Virksomheder, der ikke kan foretage en opgørelse af tidsforbruget, skal til afgiftsgrundlaget medregne den del af lønsummen, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Dog skal virksomheder omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1, der ikke ønsker eller kan foretage en faktisk opgørelse af tidsforbruget for ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, foretage en fordeling i henhold til stk. 6 for disse ansatte.

Stk. 3 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, er den del af virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af virksomhedens underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Virksomhedens lønsum opgøres efter reglerne i stk. 2. Den del af virksomhedens overskud eller underskud, der skal medregnes til afgiftsgrundlaget, opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. Fører virksomheden ikke et særskilt sektorregnskab for den afgiftspligtige del af virksomheden, eller kan virksomhedens regnskaber i øvrigt ikke tilrettelægges på en sådan måde, at fordelingen af virksomhedens overskud eller underskud fremgår af regnskabet, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af overskuddet eller underskuddet, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke kan sandsynliggøre den foretagne vurdering kan SKAT pålægge virksomheden at føre et særskilt sektorregnskab for den eller de afgiftspligtige dele af virksomheden.

Stk. 4 Ved SKATs vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud efter stk. 2 og 3 er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår, som udgangspunkt blive lagt til grund. Der kan ved vurderingen af den skønsmæssige fordeling bl.a. tages hensyn til omsætning, årsværk m.v.

Stk. 5 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og 2, opgøres på grundlag af en tilsvarende fordeling som efter stk. 2-4.

Stk. 6 Virksomheder omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, og som ikke ønsker eller kan foretage en opgørelse af det faktiske tidsforbrug for en eller flere af de ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, skal anse 60 pct. af disse ansattes samlede lønsum for at være anvendt til fuldt ud afgiftspligtige aktiviteter. De resterende 40 pct. af disse ansattes samlede lønsum skal anses for at være anvendt til aktiviteter både i den afgiftspligtige del af virksomheden og til andre aktiviteter, og denne lønsum skal medregnes til afgiftsgrundlaget efter at være blevet reduceret med fradragsprocenten, som er udregnet af virksomheden efter momslovens § 38, stk. 1, jf. stk. 7, 1. pkt., dog uden at der i denne sats medregnes omsætningen af aktiviteter nævnt i momslovens § 37, stk. 7.

Stk. 7 Den på tidspunktet for regnskabsårets begyndelse endeligt opgjorte fradragsprocent for regnskabsåret før det foregående regnskabsår, jf. momsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, 5. pkt., skal anvendes ved den løbende foreløbige opgørelse og angivelse af lønsumsafgiften efter stk. 6 for indeværende regnskabsår. Der skal anvendes samme foreløbige fradragsprocent i hele regnskabsåret. Regulering af lønsumsafgiften for det foregående regnskabsår opgjort efter stk. 6 som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent efter momsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, 1. pkt., skal foretages i afgiftsperioden for den 6. måned efter udløbet af dette regnskabsår. Reguleringen efter 2. pkt. skal ske som en del af den ordinære angivelse af lønsumsafgiften for den pågældende afgiftsperiode.

Stk. 8 Hvis en virksomhed ophører med at være registreret, skal virksomheden, når den endelige delvise fradragsprocent kendes, efterangive reguleringen efter stk. 7, 2. pkt., i den sidst dannede afregningsperiode. Såfremt der beregnes renter af beløbet, kan virksomheden søge om fritagelse for rentebeløbet i henhold til opkrævningslovens § 8, stk. 3.

Kapitel 4 Angivelse
§ 5

Virksomhedens angivelser efter lønsumsafgiftslovens §§ 6, 6 a eller 6 b indgives digitalt efter SKATs nærmere bestemmelser.

Stk. 2 Virksomheden anfører afgift til indbetaling i de felter, der fremgår af angivelserne efter stk. 1. Beløbet skal angives i hele kroner.

Kapitel 5 Regulering af afgiftsgrundlag
§ 6

For virksomheder, hvor der efter indgivelse af endelig angivelse af afgift efter lønsumsafgiftslovens § 6 b sker ændringer i virksomhedens opgørelse af overskud eller underskud f.eks. i forbindelse med den skattemæssige ligning, skal den indbetalte afgift reguleres i overensstemmelse hermed.

Kapitel 6 Regnskabsføring
§ 7

Virksomheder, der er registreret efter lønsumsafgiftsloven, skal føre et regnskab, således at de beløb, der lægges til grund for beregningen af afgiften for hver opgørelsesperiode, fremgår af regnskabet.

Stk. 2 Regnskabet, der skal føres i det almindelige forretningsregnskab, skal føres på en klar og overskuelig måde, og det skal indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol med beregningen af afgiften.

Stk. 3 Virksomhederne skal føre et regnskab over den samlede lønsum. Dele af lønsummen, som ikke skal medregnes til afgiftsgrundlaget, skal fremgå særskilt af regnskabet eller af en opgørelse for den enkelte periode.

Stk. 4 Bogføringen for en opgørelsesperiode skal omfatte beløb, som skal medregnes til lønsummen i den pågældende periode.

§ 8

Virksomhedens regnskab efter § 7 for en opgørelsesperiode skal være ført, inden angivelsen indgives.

Stk. 2 SKAT kan kræve, at virksomhedens bogføring efter en frist på mindst 14 dage skal være ajourført for opgørelsesperioder, for hvilke fristen for indgivelse af angivelse er overskredet.

§ 9

Virksomhederne skal opbevare regnskabet, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Stk. 2 Anvendes edb ved lønanvisning, kan samlelister med oplysning om indholdet af hver enkelt lønbilag træde i stedet for kopier af de nævnte bilag.

Kapitel 7 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 10

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, 2. pkt., § 7, § 8, stk. 1, eller § 9, stk. 1, eller undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 4, stk. 3, 5. pkt., § 4, stk. 6, 4. pkt., eller § 8, stk. 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3. Bestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 183 af 26. februar 2013 om afgift af lønsum m.v.