14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse nr. 774 af 21. juni 2013

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.

I medfør af § 2 a, § 3, stk. 4, § 4, stk. 4, § 6 b, stk. 6, § 18, stk. 2, og § 20 i lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved lov nr. 526 af 17. juni 2008 og skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Afgiftsfritagelser

§1 Trossamfund anerkendt i henhold til kongelig resolution er fritaget for at betale afgift. Det samme gælder trossamfund, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har meddelt vielsesbemyndigelse, samt folke- og frikirkelige organisationer og missionsselskaber, frie kirkelige organisationer, private og selvejende kirkelige institutioner, frimenigheder og frikirker.

Kapitel 2

Registrering

§2 Virksomheder, der har samme ejer, registreres under et. Såfremt der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder, kan virksomhederne dog efter anmodning registreres hver for sig.

Stk. 2 Virksomheder, der er fællesregistreret efter momslovens § 47, stk. 4, 2. pkt., skal fællesregistreres efter lønsumsafgiftsloven, såfremt en eller flere af de fællesregistrerede virksomheder udøver afgiftspligtige aktiviteter. Virksomheder, der alene udøver afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke har samme ejer, kan efter anmodning registreres under et. Virksomheder, der er registreret under et, betragtes som en virksomhed.

Stk. 3 Ændringer, der indebærer, at en virksomheds afregningsform ændres, skal anmeldes over for SKAT senest 8 dage efter, at ændringen er sket.

Kapitel 3

Afgiftsgrundlag og sektoropdeling

§3 Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, og for hvilke virksomheden betaler ATP-bidrag, skal medregnes i lønsummen.

Stk. 2 Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften.

§4 Afgiftsgrundlaget for virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, opgøres efter reglerne nedenfor i stk. 2-6.

Stk. 2 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, beregnes af den del af virksomhedens lønsum, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Har virksomheden ansatte, der både udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden og andre aktiviteter, skal der ske en fordeling af den ansattes lønsum på grundlag af det faktisk anvendte tidsforbrug i henholdsvis den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Virksomheder, der ikke kan foretage en opgørelse af tidsforbruget, skal til afgiftsgrundlaget medregne den del af lønsummen, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Dog skal virksomheder omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1, der ikke ønsker eller kan foretage en faktisk opgørelse af tidsforbruget for ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, foretage en fordeling i henhold til stk. 6 for disse ansatte.

Stk. 3 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, er den del af virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af virksomhedens underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Virksomhedens lønsum opgøres efter reglerne i stk. 2. Den del af virksomhedens overskud eller underskud, der skal medregnes til afgiftsgrundlaget, opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. Fører virksomheden ikke et særskilt sektorregnskab for den afgiftspligtige del af virksomheden, eller kan virksomhedens regnskaber i øvrigt ikke tilrettelægges på en sådan måde, at fordelingen af virksomhedens overskud eller underskud fremgår af regnskabet, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af overskuddet eller underskuddet, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke kan sandsynliggøre den foretagne vurdering kan SKAT pålægge virksomheden at føre et særskilt sektorregnskab for den eller de afgiftspligtige dele af virksomheden.

Stk. 4 Ved SKATs vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud efter stk. 2 og 3 er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår, som udgangspunkt blive lagt til grund. Der kan ved vurderingen af den skønsmæssige fordeling bl.a. tages hensyn til omsætning, årsværk m.v.

Stk. 5 Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og 2, opgøres på grundlag af en tilsvarende fordeling som efter stk. 2-4.

Stk. 6 Virksomheder omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, og som ikke ønsker eller kan foretage en opgørelse af det faktiske tidsforbrug for en eller flere af de ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, skal anse 60 pct. af disse ansattes samlede lønsum for at være anvendt til fuldt ud afgiftspligtige aktiviteter. De resterende 40 pct. af disse ansattes samlede lønsum skal anses for at være anvendt til aktiviteter både i den afgiftspligtige del af virksomheden og til andre aktiviteter, og denne lønsum skal medregnes til afgiftsgrundlaget efter at være blevet reduceret med den procentsats, som er udregnet af virksomheden efter momslovens § 38, stk. 1, dog uden at der i denne sats medregnes omsætningen af aktiviteter nævnt i momslovens § 37, stk. 7.

Kapitel 4

Angivelse

§5 Virksomhedens angivelser efter lønsumsafgiftslovens §§ 6, 6 a eller 6 b indgives digitalt efter SKATs nærmere bestemmelser.

Stk. 2 Virksomheden anfører afgift til indbetaling i de felter, der fremgår af angivelserne efter stk. 1. Beløbet skal angives i hele kroner.

Kapitel 5

Regulering af afgiftsgrundlag

§6 For virksomheder, hvor der efter indgivelse af endelig angivelse af afgift efter lønsumsafgiftslovens § 6 b sker ændringer i virksomhedens opgørelse af overskud eller underskud f.eks. i forbindelse med den skattemæssige ligning, skal den indbetalte afgift reguleres i overensstemmelse hermed.

Kapitel 6

Regnskabsføring

§7 Virksomheder, der er registreret efter lønsumsafgiftsloven, skal føre et regnskab, således at de beløb, der lægges til grund for beregningen af afgiften for hver opgørelsesperiode, fremgår af regnskabet.

Stk. 2 Regnskabet, der skal føres i det almindelige forretningsregnskab, skal føres på en klar og overskuelig måde, og det skal indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol med beregningen af afgiften.

Stk. 3 Virksomhederne skal føre et regnskab over den samlede lønsum. Dele af lønsummen, som ikke skal medregnes til afgiftsgrundlaget, skal fremgå særskilt af regnskabet eller af en opgørelse for den enkelte periode.

Stk. 4 Bogføringen for en opgørelsesperiode skal omfatte beløb, som skal medregnes til lønsummen i den pågældende periode.

§8 Virksomhedens regnskab efter § 7 for en opgørelsesperiode skal være ført, inden angivelsen indgives.

Stk. 2 SKAT kan kræve, at virksomhedens bogføring efter en frist på mindst 14 dage skal være ajourført for opgørelsesperioder, for hvilke fristen for indgivelse af angivelse er overskredet.

§9 Virksomhederne skal opbevare regnskabet, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Stk. 2 Anvendes edb ved lønanvisning, kan samlelister med oplysning om indholdet af hver enkelt lønbilag træde i stedet for kopier af de nævnte bilag.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§10 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, 2. pkt., § 7, § 8, stk. 1, eller § 9, stk. 1, eller undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 4, stk. 3, 5. pkt., § 4, stk. 6, 4. pkt., eller § 8, stk. 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3. Bestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 183 af 26. februar 2013 om afgift af lønsum m.v.

profile photo
Profilside