Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019

§ 4

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i § 3, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende:

 • 1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

 • 2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling.

 • 3) Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på.

 • 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes.

 • 5) Visitationsproceduren.

 • 6) Behandlingsgaranti.

 • 7) Muligheden for frit valg.

 • 8) Udarbejdelse af og opfølgning på personens behandlingsplan efter § 101, stk. 8, i lov om social service, jf. stk. 2.

 • 9) Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.

 • 10) Hvordan brugerinddragelsen sikres.

 • 11) Reglerne for betaling for kost og logi m.v.

 • 12) Information om sagsbehandling og klageadgang.

 • 13) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling.

 • 14) Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3.

 • 15) Kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort, jf. § 2.

Stk. 2 Opfølgning, jf. stk. 1, nr. 8, på personens behandlingsplan efter § 101, stk. 8, i lov om social service skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De personer, som er omfattet af opfølgningen, er personer, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som »færdigbehandlet«, udskrevet til et »andet tilbud«, udskrevet til »hospital« eller udskrevet med »anden årsag« til afsluttet behandling.

Stk. 3 Monitorering af indsatsen, jf. stk. 1, nr. 14, skal omfatte opstilling af måltal for:

 • 1) Andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling er stoffri, samt andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug.

 • 2) Andelen af personer med et stofmisbrug i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Stk. 4 Det skal desuden beskrives i kvalitetsstandarden, hvordan der i forbindelse med social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service sikres opmærksomhed på forholdene for personens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse om den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet.