Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1477 af 17. december 2019

§ 1

Kommunalbestyrelsen skal inden for behandlingsgarantien, jf. § 101, stk. 4, i lov om social service, træffe afgørelse om social behandling af stofmisbrug, jf. § 101, stk. 1, i lov om social service, på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af den enkelte persons problemer og behov. Afdækningen har til formål at sikre, at personen får det rette tilbud om behandling af stofmisbruget.

Stk. 2 Afdækningen skal anlægge en helhedsbetragtning og omfatte personens

  • 1) forbrug af rusmidler, herunder både stoffer og alkohol,

  • 2) sociale forhold, herunder sociale netværk og familiemæssige forhold,

  • 3) fysiske og psykiske helbred,

  • 4) arbejde og/eller uddannelse,

  • 5) boligforhold og

  • 6) andre relevante forhold, herunder anden hjælp, som personen modtager.

Stk. 3 I det omfang afdækningen efter stk. 2 medfører behov for indhentning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder, læger m.v., skal kommunalbestyrelsen indhente samtykke fra personen, jf. § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4 Som led i afdækningen skal personen have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, jf. § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5 Viser afdækningen, at personen har behov for anden støtte eller hjælp, skal kommunalbestyrelsen tilbyde rådgivning herom efter §§ 10 og 12 i lov om social service.

Stk. 6 Kan afdækningen på grund af forhold hos personen med et stofmisbrug eller på grund af indhentning af oplysninger fra andre ikke færdiggøres, inden kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om og iværksætte behandling, jf. § 101, stk. 4, i lov om social service, skal afdækningen færdiggøres snarest muligt efter iværksættelsen af behandlingen.