14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om advokatselskaber § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om advokatselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1427 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til retsplejelovens § 124, stk. 3, er forældet. Bestemmelsen blev ændret med ændringslov nr. 187 af 18/3 2009. Reglerne i § 124, stk. 3 findes nu i tilsvarende form i § 124 c, stk. 1.

§15 Indløsning mv. af aktionærer
En selskabsdeltager, der ikke længere opfylder betingelserne i retsplejelovens § 124, stk. 3, skal underrette selskabet herom inden for 1 måned.

•••

Stk. 2 Medmindre aktierne eller anparterne afhændes med samtykke efter § 14, påhviler det selskabets bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets aktionærer eller anpartshavere er pligtige at vedtage beslutning om selskabets opløsning. Generalforsamlingen kan dog i stedet træffe beslutning om kapitalnedsættelse ved indløsning af aktierne eller anparterne, såfremt dette kan ske i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 måneder efter afgivelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse.

•••

Henvisningen til retsplejelovens § 124, stk. 3, er forældet. Bestemmelsen blev ændret med ændringslov nr. 187 af 18/3 2009. Reglerne i § 124, stk. 3 findes nu i tilsvarende form i § 124 c, stk. 1.

Stk. 3 Såfremt selskabets bestyrelse i øvrigt bliver bekendt med, at en selskabsdeltager ikke længere opfylder betingelserne i retsplejelovens § 124, stk. 3, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, således at fristen regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen er blevet bekendt hermed. Generalforsamlingen kan dog tidligst afholdes 1 måned efter ændringens indtræden.

•••
profile photo
Profilside