14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om administrativt samarbejde med kompetente myndigheder i andre EU/EØS-lande § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1363 af 15. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Sikkerhedsforanstaltninger over for tjenesteydelser, der midlertidigt leveres i Danmark
Uden for de tilfælde, hvor der er fastsat generelle krav med henblik på at varetage den offentlige sikkerhed, jf. lovens § 11, kan den danske kompetente myndighed undtagelsesvist træffe foranstaltninger vedrørende sikkerheden i forbindelse med en tjenesteydelse, som midlertidigt leveres af en tjenesteyder fra et andet EU/EØS-land, hvis

  • 1) den bestemmelse, i henhold til hvilken foranstaltningen træffes ikke er omfattet af EU-retlig harmonisering vedrørende sikkerheden i forbindelse med tjenesteydelser,

  • 2) foranstaltningen giver tjenestemodtageren højere beskyttelse, end en foranstaltning truffet af etableringslandet i medfør af dets nationale bestemmelser,

  • 3) etableringslandet ikke har truffet nogen foranstaltninger eller har truffet foranstaltninger, som er utilstrækkelige, og

  • 4) foranstaltningen er egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede mål, og formålet ikke kan opnås ved en mindre restriktiv ordning.

•••

Stk. 2 Stk. 1 berører ikke bestemmelser fastsat i EU-retsakter, som garanterer retten til midlertidig levering af tjenesteydelser, eller som tillader undtagelser herfra.

•••

Stk. 3 Inden den danske kompetente myndighed træffer foranstaltninger vedrørende sikkerheden i forbindelse med en tjenesteydelse i henhold til stk. 1, skal myndigheden anmode etableringslandet om at træffe foranstaltninger overfor den tjenesteyder, som leverer den pågældende tjenesteydelse. Den danske kompetente myndighed fremsender alle relevante oplysninger om den omstridte tjenesteydelse og omstændighederne i den konkrete sag til etableringslandet.

•••

Stk. 4 Griber etableringslandets myndigheder ikke ind, eller er den trufne eller påtænkte foranstaltning ikke tilstrækkelig, skal den danske kompetente myndighed meddele Kommissionen og etableringslandet, at den agter at træffe foranstaltninger. Den danske kompetente myndighed angiver i meddelelsen, hvorfor den finder etableringslandets trufne eller påtænkte foranstaltninger utilstrækkelige, samt hvordan de foranstaltninger, som myndigheden agter at træffe, opfylder betingelserne i stk. 1.

•••

Stk. 5 Foranstaltningerne træffes tidligst 15 arbejdsdage, efter at meddelelsen, jf. stk. 4, er fremsendt.

•••

Stk. 6 Hvis der er tale om hastetilfælde, kan den danske kompetente myndighed fravige proceduren beskrevet i stk. 3 og 4, og skal i så fald hurtigst muligt meddele Kommissionen og etableringslandet den pågældende foranstaltning med angivelse af, hvorfor der er tale om et hastetilfælde.

•••
profile photo
Profilside