Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 405 af 09. april 2015

I medfør af § 59, stk. 3, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Fælles bestemmelser
§ 1

Indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, har efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 1, ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne med de begrænsninger, der følger af straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2.

Stk. 2 Varetægtsarrestanter, der ikke er isolerede efter rettens bestemmelse, har tilsvarende adgang til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. dog § 3, stk. 3.

§ 2

Forinden der gives tilladelse til interview m.v., skal kriminalforsorgsområdet give den indsatte fornøden vejledning om de mulige følger af at stå frem i medierne.

Kompetence mv.
§ 3

Afgørelse efter lovens § 59 og reglerne i denne bekendtgørelse træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 2. Kompetencen til at træffe afgørelse om tilladelse til tv-interview er hos områdedirektøren, områdechefen for klientsagsbehandling eller den, der ved særskilt bemyndigelse har fået tillagt kompetencen.

Stk. 2 Politiet kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed modsætte sig, at en varetægtsarrestant får tilladelse til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne.

Stk. 3 Inden der gives en varetægtsarrestant tilladelse til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, indhentes en udtalelse fra politiet.

§ 4

Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om begrænsninger i en indsats ret til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, skal der gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde oplysning om, at den indsatte og eventuelle andre parter i sagen er orienteret om muligheden for at påklage en sådan afgørelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 5, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2 Hvis der over for en varetægtsarrestant er truffet afgørelse om begrænsninger i retten til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne på baggrund af, at politiet af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed har modsat sig, at en varetægtsarrestant har en sådan kontakt, jf. § 3, stk. 2, skal notatet indeholde oplysning om, at der er sket orientering om bestemmelsen i retsplejelovens § 773, hvorefter varetægtsarrestanter kan forlange spørgsmålet om opretholdelsen af begrænsningerne forelagt retten til afgørelse.

Administrativ klageadgang
§ 5

Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet om begrænsninger i retten til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte og evt. andre parter i sagen. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 379 af 17. maj 2001 om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner ophæves.