14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 405 af 09. april 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

I medfør af § 59, stk. 3, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Fælles bestemmelser
Indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, har efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 1, ret til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne med de begrænsninger, der følger af straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2.

Stk. 2 Varetægtsarrestanter, der ikke er isolerede efter rettens bestemmelse, har tilsvarende adgang til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. dog § 3, stk. 3.

§2 Forinden der gives tilladelse til interview m.v., skal kriminalforsorgsområdet give den indsatte fornøden vejledning om de mulige følger af at stå frem i medierne.

§3 Kompetence mv.
Afgørelse efter lovens § 59 og reglerne i denne bekendtgørelse træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 2. Kompetencen til at træffe afgørelse om tilladelse til tv-interview er hos områdedirektøren, områdechefen for klientsagsbehandling eller den, der ved særskilt bemyndigelse har fået tillagt kompetencen.

Stk. 2 Politiet kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed modsætte sig, at en varetægtsarrestant får tilladelse til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne.

Stk. 3 Inden der gives en varetægtsarrestant tilladelse til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, indhentes en udtalelse fra politiet.

§4 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om begrænsninger i en indsats ret til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne, jf. straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, skal der gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde oplysning om, at den indsatte og eventuelle andre parter i sagen er orienteret om muligheden for at påklage en sådan afgørelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 5, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2 Hvis der over for en varetægtsarrestant er truffet afgørelse om begrænsninger i retten til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne på baggrund af, at politiet af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed har modsat sig, at en varetægtsarrestant har en sådan kontakt, jf. § 3, stk. 2, skal notatet indeholde oplysning om, at der er sket orientering om bestemmelsen i retsplejelovens § 773, hvorefter varetægtsarrestanter kan forlange spørgsmålet om opretholdelsen af begrænsningerne forelagt retten til afgørelse.

§5 Administrativ klageadgang
Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet om begrænsninger i retten til i institutionen at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medierne efter straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte og evt. andre parter i sagen. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 379 af 17. maj 2001 om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner ophæves.

profile photo
Profilside