14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Kapitel 3

Fuldmagt

§5 Den, som i medfør af tinglysningslovens kapitel 7 a og reglerne i dette kapitel har fået fuldmagt til at disponere i ting­lysningsmæssig henseende på en andens vegne, kan ved brug af sin egen digitale signatur på vegne af fuldmagtsgiver disponere over de af fuldmagten omfattede rettigheder.

Stk. 2 Er en fuldmagt udstedt til en virksomhed, kan ting­lysning alene ske ved anvendelse af digitale signaturer, som er knyttet til bestemte medarbejdere i eller repræsentanter for virksomheden. Skal andre medarbejdere end dem, der efter almindelige tegningsregler kan forpligte virksomheden, kunne disponere i henhold til fuldmagten, skal virksomheden give Tinglysningsretten meddelelse om, at de pågældende medarbejdere kan disponere med bindende virkning i forhold til fuldmagter udstedt til virksomheden.

Stk. 3 Det skal af det digitale dokument, der anmeldes til tinglysning, fremgå, at der disponeres i henhold til fuldmagt, jf. tinglysningslovens § 9, stk. 2. Det skal endvidere angives, om fuldmagten allerede er fremsendt til Tinglysningsretten.

Stk. 4 Angives det i forbindelse med, at et digitalt dokument anmeldes til tinglysning, at anmeldelsen sker i henhold til fuldmagt, og er fuldmagten endnu ikke registreret af Ting­lys­ningsretten, tinglyses dokumentet med en frist på seks hverdage til fremsendelse af fuldmagten, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 4. Retten kan efter anmodning forlænge fristen. Er en fuldmagt, som opfylder betingelserne i tinglysningslovens kapitel 7 a og denne bekendtgørelse, ikke kommet frem til retten inden fristens udløb, slettes dokumentet.

Stk. 5 Fremsendes fuldmagten til Tinglysningsretten, efter at der er sket tinglysning med frist, jf. stk. 4, skal fuldmagten indeholde en entydig identifikation af det tinglyste dokument.

Stk. 6 Tinglysning af påtegning på et tinglyst dokument, herunder aflysning af det pågældende dokument, kan alene ske i henhold til fuldmagt, når fuldmagten er registreret modtaget af Tinglysningsretten inden anmeldelse til tinglysning af påtegningen, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 4, 4. pkt.

§6 Fuldmagt til at disponere i tinglysningsmæssig henseende indsendes på papir til Tinglysningsretten. Papirfuldmagten skal dateres og underskrives af fuldmagtsgiver. Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret. Angår fuldmagten udstedelse og anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed være bekræftet af en advokat eller to andre vitterlighedsvidner, og vidnernes personnumre skal angives, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 2, 4.-6. pkt. Udstedes fuldmagten af en offentlig myndighed, er vidnebekræftelse ikke nødvendig, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 2, 7. pkt.

Stk. 2 Fuldmagten kan efter Tinglysningsrettens nærmere anvisning fremgå af en påtegning på selve det dokument, der anmeldes elektronisk til tinglysning.

Stk. 3 En fuldmagt efter stk. 1 kan endvidere efter Ting­lysningsrettens nærmere anvisning indgives elektronisk ved anvendelse af fuldmagtsgivers digitale signatur.

Stk. 4 Fuldmagten skal indeholde oplysning om, til hvem Tinglysningsretten kan sende enhver meddelelse vedrørende behandlingen og anvendelsen af fuldmagten. Den, som retten ifølge fuldmagten kan sende meddelelser vedrørende fuldmagten til, modtager meddelelse om registrering af fuldmagten på indsenderens vegne.

§7 Skal der på grundlag af fuldmagten kunne ske automatisk tinglysning, skal fuldmagten, for så vidt angår dispositioner over rettigheder i tingbogen, oprettes på den i bilag 1 optrykte blanket. For så vidt angår dispositioner over rettigheder i bilbogen, andelsboligbogen og personbogen, skal fuldmagten være oprettet på den i henholdsvis bilag 2, 3 og 4 optrykte blanket. Blanketten skal udfyldes maskinelt i format A4. Blanketterne kan udfyldes og udskrives på Tinglysningsrettens internetportal. En udskrevet blanket skal dateres og underskrives af fuldmagtsgiver. Er fuldmagtsgiver et selskab, skal der foreligge dokumentation for fuldmagtsgivers tegningsret. Dateringens rigtighed, fuldmagtsgivers myndighed og underskriftens ægthed skal uanset fuldmagtens indhold bekræftes af en advokat eller to andre vitterlighedsvidner. Angår fuldmagten udstedelse og anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal vidnernes personnumre angives. Bestemmelsen i § 6, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse.

Stk. 2 En fuldmagt efter stk. 1 kan endvidere efter Ting­lysningsrettens nærmere anvisning indgives elektronisk ved anvendelse af fuldmagtsgivers digitale signatur.

Stk. 3 En fuldmagt efter stk. 1 skal angive de i blanketten anførte oplysninger om fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, herunder de pågældendes person- eller CVR-nummer. Har fuldmagtsgiver ikke et person- eller CVR-nummer, markeres det i blanketten, at fuldmagtsgiver ikke er registreret i Danmark. § 6, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Fuldmagten skal i overensstemmelse med bilag 1-4 tydeligt angive, hvilket formueaktiv m.v. (tinglysningsobjektet) fuldmagten vedrører.

Stk. 5 Fuldmagten kan alene gives til at foretage en eller flere af de i bilag 1-4 anførte dispositioner. Fuldmagten skal, uanset om den indgives elektronisk eller på papir, tydeligt angive, hvilke af de i bilagene anførte dispositioner fuldmagtshaver skal kunne foretage på fuldmagtsgivers vegne. Fuldmagten kan, for så vidt angår dispositioner over rettigheder, som umiddelbart kan værdifastsættes, begrænses beløbsmæssigt på de i bilag 1-4 angivne måder.

§8 En fuldmagt omfattet af § 7 bortfalder, når der er forløbet et år fra dens udstedelse, hvis der ikke ved udstedelsen er fastsat en kortere gyldighed, og fuldmagten ikke forinden er tilbagekaldt af fuldmagtsgiver eller slettet på anmodning fra fuldmagtshaver.

§9 En fuldmagt til at disponere i tinglysningsmæssig henseende kan til enhver tid tilbagekaldes af fuldmagtsgiver ved skriftlig meddelelse herom til Tinglysningsretten. Tilbagekaldelsen skal indeholde en tydelig identifikation af den fuldmagt, der tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen kan indgives til retten elektronisk eller på papir. Tilbagekaldelse, som indgives på papir, kan ske på den i bilag 5 optrykte blanket, som kan udfyldes og udskrives på rettens internetportal. Elektroniske tilbagekaldelser kan efter rettens nærmere anvisning ske på rettens internetportal.

Stk. 2 Fuldmagtshaver kan til enhver tid anmode Ting­lys­nings­retten om at slette en fuldmagt omfattet af § 7 udstedt til fuldmagtshaver selv.

§10 Tinglysningsretten påser ved modtagelsen af en fuldmagt, at den indeholder de oplysninger, som den efter §§ 6 og 7 skal angive, og at det ved papirfuldmagt er originalen, der er fremsendt.

Stk. 2 Opfylder den fremsendte fuldmagt ikke betingelserne i denne bekendtgørelse, giver Tinglysningsretten meddelelse herom til den, der ifølge fuldmagten er berettiget til at modtage meddelelser vedrørende fuldmagten eller i mangel heraf til fuldmagtsgiver.

§11 Tinglysningsretten fører et register over aktuelle og ophørte fuldmagter samt over de i § 5, stk. 2, omhandlede tegningsberettigede medarbejdere.

profile photo
Profilside