14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den, som i medfør af tinglysningslovens kapitel 7 a og reglerne i dette kapitel har fået fuldmagt til at disponere i ting­lysningsmæssig henseende på en andens vegne, kan ved brug af sin egen digitale signatur på vegne af fuldmagtsgiver disponere over de af fuldmagten omfattede rettigheder.

•••

Stk. 2 Er en fuldmagt udstedt til en virksomhed, kan ting­lysning alene ske ved anvendelse af digitale signaturer, som er knyttet til bestemte medarbejdere i eller repræsentanter for virksomheden. Skal andre medarbejdere end dem, der efter almindelige tegningsregler kan forpligte virksomheden, kunne disponere i henhold til fuldmagten, skal virksomheden give Tinglysningsretten meddelelse om, at de pågældende medarbejdere kan disponere med bindende virkning i forhold til fuldmagter udstedt til virksomheden.

•••

Stk. 3 Det skal af det digitale dokument, der anmeldes til tinglysning, fremgå, at der disponeres i henhold til fuldmagt, jf. tinglysningslovens § 9, stk. 2. Det skal endvidere angives, om fuldmagten allerede er fremsendt til Tinglysningsretten.

•••

Stk. 4 Angives det i forbindelse med, at et digitalt dokument anmeldes til tinglysning, at anmeldelsen sker i henhold til fuldmagt, og er fuldmagten endnu ikke registreret af Ting­lys­ningsretten, tinglyses dokumentet med en frist på seks hverdage til fremsendelse af fuldmagten, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 4. Retten kan efter anmodning forlænge fristen. Er en fuldmagt, som opfylder betingelserne i tinglysningslovens kapitel 7 a og denne bekendtgørelse, ikke kommet frem til retten inden fristens udløb, slettes dokumentet.

•••

Stk. 5 Fremsendes fuldmagten til Tinglysningsretten, efter at der er sket tinglysning med frist, jf. stk. 4, skal fuldmagten indeholde en entydig identifikation af det tinglyste dokument.

•••

Stk. 6 Tinglysning af påtegning på et tinglyst dokument, herunder aflysning af det pågældende dokument, kan alene ske i henhold til fuldmagt, når fuldmagten er registreret modtaget af Tinglysningsretten inden anmeldelse til tinglysning af påtegningen, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 4, 4. pkt.

•••
profile photo
Profilside