14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Autorisation som anmelder bortfalder, når der er forløbet to år fra autorisationens meddelelse, hvis den ikke forinden er fornyet eller er blevet tilbagekaldt. Ved fornyelse af autorisationer finder § 13, stk. 1, anvendelse. Tinglysningsretten kan bestemme, at ansøgningen om fornyelse skal indeholde de i § 14 nævnte oplysninger.

•••

Stk. 2 Autorisationen bortfalder endvidere, hvis anmelder dør, kommer under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, jf. tinglysningslovens § 49 e, stk. 3.

•••

Stk. 3 Autorisationen tilbagekaldes, hvis den efter §§ 16, 17 og 19 foreskrevne sikkerhed eller grundlaget for meddelelse af autorisation efter tinglysningslovens § 49 d, stk. 2 og 3, ikke længere er til stede, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 4 Autorisationen kan tilbagekaldes, hvis anmelderen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af loven eller denne bekendtgørelse, eller hvis der er særlig grund til at antage, at anmelderen ikke vil udøve virksomheden som anmelder på forsvarlig måde.

•••

Stk. 5 Afgørelse om tilbagekaldelse af autorisationen træffes af Tinglysningsretten. Inden retten træffer afgørelse om tilbagekaldelse, skal anmelder have lejlighed til at udtale sig herom. Retten kan fastsætte en frist for afgivelse af den nævnte udtalelse. Bestemmelsen i 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser taler imod en sådan udsættelse af afgørelsen.

•••

Stk. 6 Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse om afgørelsen afsendes fra retten.

•••
profile photo
Profilside