14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 763 af 20. July 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 En autoriseret anmelder kan ved anvendelse af sin egen digitale signatur, uden at dokumentere det underliggende fuldmagtsforhold over for Tinglysningsretten, disponere på vegne af den tingbogsberettigede over de i stk. 2 og 3 nævnte rettigheder samt meddele samtykke som nævnt i stk. 4.

•••

Stk. 2 På vegne af debitor ifølge et pantebrev eller ifølge en aftale om køb af en bil med ejendomsforbehold kan en anmelder, der er autoriseret hertil, udstede og anmelde pantebrevet eller ejendomsforbeholdet til tinglysning. Anmelder kan endvidere på debitors vegne anmelde påtegninger om vilkårsændringer mv. vedrørende den pågældende rettighed. I forhold til ejerpantebreve kan anmelder endvidere anmelde dokumenter, hvorved ejerpantebrevet underpantsættes. Kan debitor efter værgemålslovens regler ikke selvstændigt råde over sin formue, kan anmelder endvidere tiltræde de i dette stykke nævnte dokumenter på vegne af en værge.

•••

Stk. 3 På vegne af kreditor ifølge et pantebrev eller på vegne af den, der har fået overdraget eller overført en ret i medfør af et pantebrev, kan en anmelder, der er autoriseret hertil, anmelde dokumenter vedrørende aflysning, kvittering, underpantsætning, transport, nedlysning, rykning eller andre vilkårsændringer til tinglysning. Kan kreditor efter værgemålslovens regler ikke selvstændigt råde over sin formue, kan anmelder endvidere tiltræde de i dette stykke nævnte dokumenter på vegne af en værge.

•••

Stk. 4 Hvor der til pantsætning af en fast ejendom efter § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger kræves adkomsthavers ægtefælles samtykke, kan en anmelder, der er autoriseret hertil, i forbindelse med tinglysningen meddele samtykke på ægtefællens vegne. Hvor pantsætning af en fast ejendom efter tingbogen kræver tiltræden af en eller flere påtaleberettigede private parter, kan anmelder på tilsvarende måde meddele samtykke på vegne af denne eller disse. Er debitor ifølge et pantebrev i en fast ejendom en anden end den, der efter tingbogen har adkomst til den pågældende ejendom, kan anmelder tiltræde pantebrevet på adkomsthaverens vegne.

•••

Stk. 5 I forbindelse med dispositioner som nævnt i stk. 2-4 indestår anmelder for, at der foreligger fornøden fuldmagt til at disponere, ligesom anmelder indestår for, at fuldmagtsgiver er identisk med den, der ifølge tinglysningssystemet er berettiget til at disponere over den pågældende rettighed eller til at meddele det pågældende samtykke.

•••

Stk. 6 Det skal af anmeldelsen fremgå, at anmelder har kontrolleret, at dokumentet hidrører fra den, der ifølge tingbogen er berettiget til at råde over den pågældende ret, eller er udstedt med den berettigedes samtykke, og at den berettigede har forpligtet sig som anført i dokumentet, jf. ting­lysningslovens § 49 c, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside