Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2264 af 02. december 2021 og bekendtgørelse nr. 2560 af 14. december 2021

§ 7

Følgende sundhedspersoner, udover de i § 6 angivne, har adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger, når de aktuelt har en borger i behandling og når det er nødvendigt for behandlingen, jf. sundhedslovens § 157, stk. 3 og § 157 a, stk. 3:

  • 1) Tandlæger.

  • 2) Jordemødre.

  • 3) Sygeplejersker.

  • 4) Social- og sundhedsassistenter.

  • 5) Plejehjemsassistenter.

  • 6) Behandlerfarmaceuter.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 1-4 nævnte personer kan benytte medhjælp i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), herunder også i forhold til adgang til lægemiddel-, cannabisslutprodukt- og vaccinationsoplysninger.