Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 191 af 27. februar 2024

§ 17

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der uberettiget indhenter, overfører, videregiver eller undlader at indberette lægemiddel-, cannabisslutprodukter- og vaccinationsoplysninger i strid med §§ 6-11.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.