14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

Bekendtgørelse nr. 1292 af 03. december 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

I medfør af § 92 g, stk. 5, § 92 k, stk. 1 og 2, og § 118, stk. 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien i Aalborg Kommune.

§2 Vejdirektoratet kan i medfør af denne bekendtgørelse meddele tilladelse til Aalborg Kommune til at foretage forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien i Aalborg Kommune.

§3 Forsøg, jf. § 2, må foregå med selvkørende motorkøretøjer op til niveau 4 i henhold til SAE standard J3016.

§4 Lov om trafikselskaber finder ikke anvendelse i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, som foretages i medfør af denne bekendtgørelse.

§5 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Manuel kørsel: Kørsel, hvor en fysisk person enten forestår kørslen eller iagttager kørslen og sikrer, at køretøjet føres i overensstemmelse med færdselslovens regler.

  • 2) Automatiseret kørsel: Kørsel, hvor køretøjets tekniske indretning iagttager kørslen og sikrer, at køretøjet føres i overensstemmelse med færdselslovens regler.

§6 Såfremt køretøjet skifter fra manuel kørsel til automatiseret kørsel eller fra automatiseret kørsel til manuel kørsel, skal køretøjet være bragt til fuldt stop inden skiftet.

Stk. 2 Det skal registreres og lagres, hvornår køretøjet har været i automatiseret kørsel og manuel kørsel.

§7 Som led i forsøg, jf. § 2, må automatiseret kørsel foregå på Jerupstien fra Lejerbos boliger på Skallerupvej og frem til Astrupstien, samt ad Astrupstien frem til Tornhøjskolen i overensstemmelse med den strækning, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§8 Det påhviler tilladelsesindehaver, jf. § 2, at sikre, at den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, har modtaget fornøden instruktion i at styre køretøjet med køretøjets særlige styreenhed.

§9 Færdselslovens § 55, stk. 1-3, og bestemmelser fastsat i medfør af § 55, stk. 4, finder på alle tidspunkter af den automatiserede kørsel anvendelse for den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj. Færdselslovens § 77, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, uanset om køretøjet føres manuelt eller automatiseret.

§10 Straf
Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens regler samt straffelovens regler om straf i anledning af overtrædelse af straffelovens regler finder anvendelse, når en fysisk person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj i forbindelse med manuel eller automatiseret kørsel, har overtaget føringen af det selvkørende motorkøretøj.

Stk. 2 Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens regler samt straffelovens regler om straf i anledning af overtrædelse af straffelovens regler finder endvidere anvendelse, hvis den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj i forbindelse med automatiseret kørsel, undlader at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, når dette anvises af køretøjets tekniske indretning, eller når der i øvrigt er behov herfor.

Stk. 3 Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens §§ 53 og 54 gælder for en fysisk person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, uanset stk. 1 og 2 på alle tidspunkter af automatiseret kørsel.

§11 Tilladelsesindehaver, jf. § 2, straffes med bøde efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, hvis vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse tilsidesættes, herunder hvis et selvkørende motorkøretøj føres uden for den strækning eller de tidspunkter, som tilladelsen er givet til, eller uden at en fysisk person deltager under forsøget som foreskrevet i færdselslovens § 92 g, stk. 2 og 3.

§12 Tilladelsesindehaver, jf. § 2, kan straffes med bøde for overtrædelse af denne bekendtgørelses §§ 6-8.

Stk. 2 Medmindre den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, ifalder strafansvar, jf. § 10, stk. 1 og 2, straffes tilladelsesindehaver, jf. § 2, med bøde for overtrædelse af færdselslovens regler.

§13 Strafansvar for juridiske personer
Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2 For overtrædelse af denne bekendtgørelses § 12, stk. 2, kan strafansvar pålægges, selv om der inden for den juridiske persons virksomhed ikke er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til den juridiske person knyttede personer eller den juridiske person som sådan.

§14 Ikrafttræden
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. december 2019.

profile photo
Profilside