Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 189 af 10. marts 2020

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, og som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 655 af 14. juni 2011, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

En læge, der får en patient til behandling med CO‐ VID-19, hvor diagnosen er bekræftet ved undersøgelse af prøvemateriale for SARS-CoV-2, skal straks anmelde tilfæl‐ det både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2 Visitationsreglerne for COVID-19 er, at en person mistænkt for COVID-19 skal henvises til vurdering hos en nærmere bestemt afdeling i Heilsuverk Føroya. Som følge heraf påhviler anmeldepligten den behandlende læge på

Heilsuverk Føroya.
§ 2

Den telefoniske anmeldelse foretages til Landslægen på Færøerne.

Stk. 2 Til den efterfølgende skriftlige anmeldelse anven‐ des Sundhedsstyrelsens formular 1515, som sendes til Landslægen på Færøerne med kopi til Statens Serum Insti‐ tut, Epidemiologisk afdeling.

Stk. 3 Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

§ 3

Anmeldelse skal foretages selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

§ 4

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende vejledning om håndtering af COVID-19 med angivelse af kriterier for be‐ kræftelse af diagnose. Gældende vejledning kan tilgås på sst.dk/corona

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelse i Kunngerðablaðið B.