Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 223 af 24. juni 1938,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 360 af 15. august 1942, bekendtgørelse nr. 290 af 30. september 1959 og bekendtgørelse nr. 36 af 28. januar 1976

Meddelelser i Henhold til Gældsbrevslovens § 41
§ 6

Snarest efter Noteringen udsendes i det nedenfor angivne Omfang skriftlig Meddelelse til den, paa hvis Navn Gældsbrevet forud var noteret, og hvis Adresse var paaført Gældsbrevet eller iøvrigt let kan udfindes. Er det noteret, at der til Dispositioner over Gældsbrevet kræves Samtykke fra en vis Person eller Myndighed, betragtes Gældsbrevet som noteret ogsaa paa dennes Navn.

Stk. 2 Meddelelse udsendes ved mindst 1/10 af de Ekspeditioner, hvor Notering sker efter forudgaaende Notering paa Navn. Udsendelsen skal ske efter et System, der udelukker Forudberegning fra de Personer, der besørger Noteringsforretningerne.

Stk. 3 Meddelelse udsendes endvidere i alle Tilfælde, hvor særlige Omstændigheder giver Anledning dertil, f.Eks. naar Fremgangsmaaden ved Begæringens Indgivelse ikke er den sædvanlige, eller naar den noterende bemærker, at den noterede Disposition efter den noterede Rethavers Forhold synes usædvanlig. I saadanne Tilfælde usendes Meddelelserne paa den Maade, som bedst tjener til at modvirke Misligeheder, f. Eks. hvis Gældsbrevet forud var noteret paa et Selskabs Navn, til Selskabets Revisorer eller til Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har underskrevet Begæringen eller den Disposition som danner Grundlag for den nye Notering.

Stk. 4 Hvis Gældsbrevet noteres paa Navn, og den berettigedes Adresse er tilføjet paa Gældsbrevet, skal den noterende optegne Adressen - hvis han ikke tør tage Ansvaret for altid at kende den - enten i Noteringsbogen eller paa anden Maade. Disse Optegnelser saavel som Adresser, der er anført i Dagbogen eller paa Noteringsbegæringen ved det noterede Navn, skal den noterende efterse, naar Meddelelse skal udsendes i Henhold til foranstaaende Bestemmelser.

Stk. 5 Begæring om Meddelelse ved anbefalet Brev i Overensstemmelse med Gældsbrevslovens § 41, Stk. 2, maa fremsætte skriftlig, f. Eks. i Noteringsbegæringen. Begæringen kan gaa ud paa, at Meddelelsen skal sendes til en anden f. Eks. den begærendes Revisor. Gebyret, der fastsættes af Skyldneren og højst maa udgøre 1 Kr. for hvert Gældsbrev, betales ved Begæringen. Er der sendt Meddelelse een Gang, og der kan blive Tale om ny Meddelelse til samme Person, kan Skyldneren kræve nyt Gebyr betalt. Hvis Betaling da ikke sker inden 14 Dage efter Paakravet herom, bortfalder Meddelelsespligten.

Stk. 6 Om Antallet af udsendte Meddelelser og modtagne Indsigelser afgives Beretning til Justitsministeriet for hvert af Skyldnerens Regnskabsaar inden 6 Maaneder efter dettes Afslutning.